HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 19

JPEG (Deze pagina), 749.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

1 .
, 17
mazelen, roodvonk, kinkhoest en dergelüke zooge­
, naamde kinderziekten. .
Behalve door besmetting heeft men nog eene andere
wijze van ziekteverbreiding, n. l. door nabootsing -
I imitatie. Deze wijze van ontstaan is bepaaldelijk meer-
. malen waargenomen voor de vallende ziekte- epilepsie.
*, BOERHAAVE deelde mede dat al de kinderen uit een
* ­ weeshuis te Leiden, waar oorspronkelijk slechts een
L enkele lijder aan epilepsie verpleegd werd, achtereen-
ä volgens door die ziekte werden aangetast. 2) Eveneens
heeft men voorbeelden voor het ontstaan van stotteren
K en st. Vitus­dans door imitatie, en ontegenzeggelijk
ook voor de meest boosaardige en wellicht ernstigste
W van alle schoolziekten: de zelfbevlekking.
Dat de school derhalve menigvuldige bronnen tot
E ziekworden aan de hand doet, is door al het boven-
nl staande voldingend bewezen. De volgende hoofdstuk-
i ken zullen gewijd worden aan de voornaamste ziekten
» en gebreken, wier ontstaan uit het sohoolgaan te ver-
p klaren is.
Ii Algemeene voedingsstooruissen.
h Vele ouders zullen waargenomen hebben, dat hunne
kinderen meestal kort nadat zij voor het eerst eene
in school bezochten, zekere niet voordeelige veranderingen
, ondergaan hebben. Verlieten zij in de eerste dagen
I vroolijk, met een frisschen blos op de gevulde wangen,
het ouderlijke huis, dan begonnen zij weldra bleeker te
worden, terwijl zij allengs zichtbaar vermagerden;
Vl daarbij klaagden zij over spoedige vermoeidheid en
« 2) Ned. Tijdsch. v. gen. 1879. N. 6.
. 2