HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 18

JPEG (Deze pagina), 731.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

· k
. 1
p ‘ 16 ,<
kunnen slapen: zij droomen dan dikwerf hoorbaar, of
worden met schrik wakker.
Veel schrijfwerk voert in de ouderlijke woning, waar
het vooral in de mindere standen veelal aan eene doel- A ,
matige zitplaats en nog aan een behoorlijk licht
ontbreekt, tot bederf van de oogen en tot onnatuur­ ’
lijke houdingen van het lichaam.
Huiswerk mede te geven als schoolstraf is uit den {
aard der zaak reeds eene paedagogische fout: immers! Sr,
men mag het kind den arbeid niet als straf leeren be-
schouwen; maar bovendien is het eene fout, omdat
het kind op die wijze menigmaal te lang wordt bezig- p
gehouden en dit wederom zoowel op den geest als op i
het lichaam terugwerkt.
Over het bijeeuzijn. ‘
Hieronder moeten met enkele woorden besproken V
worden: die schadelijke eigenschappen van het school- (
gaan, welke rechtstreeks ontstaan uit de opeenhooping
van een aantal kinderen binnen eene beperkte ruimte. ‘
Voor volwassenen is zulk eene overvulling zeer nadeelig, 4 ·l
voor kinderen evenwel kan zij hoogst verderfelijk wezen.
In een vorig hoofdstuk is reeds gehandeld over de _
scheikundig aan te toonen stoffen, welke tot luchtbe­ {
derf voeren, maar buitendien zijn er nog vele andere ‘ I,
schadelijke luchtbijmengsels, die ­­ hoewel tot heden
niet door het mikroskoop, noch door scheikundige in-
werkingen opgespoord - nogtans feitelijk bestaan, en
V zich kenbaar maken door de verspreiding van ver- v`
schillende besmettelijke ziekten, waarvan sommige bij _ _
voorkeur den kinderlijken leeftüd opzoeken, zooals;