HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 17

JPEG (Deze pagina), 799.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

· 15
,_ De straffen, die op de schoolkinderen toegepast worden,
zijn niet altijd doelmatig en onschadelijk. Wel is >>de
plak" van den goeden, ouden tijd geheel in onbruik
‘ geraakt, en behoort - gelukkig - eene wederrechtelijke
mishandeling tot de zeldzame uitzonderingen, maar
l toch wordt nog somwijlen op ondoordachte wijze eene
‘ lichamelijke tuchtiging toegepast, b. v. door een lastig
p of ongehoorzaam kind te veroordeelen, om gedurende
een bepaalden tijd bijna onbeweeglijk in een hoek te
p blijven staan. Intellectueel slecht ontwikkelde kinderen
worden veelal te hard aangepakt, en aan de minachting
l hunner mede­scholieren prijs gegeven; zoodoende zullen ·
zij geenszins verbeterd worden; integendeel! zü verliezen
p daarbij nog hun weinigje zelfvertrouwen en hunne
j vroolijkheid; zij worden mistroostig, en zullen steeds
meer en meer bij hunne vluggere kameraden ten ach-
T teren blij ven. Eene oppervlakkige kennis. van den anato-
mischen bouw des menschelijken lichaams en daarbij
een weinigje begrip van de voornaamste functiën der
Q kinderlijke hersenen, zouden van elken onderwijzer
j vereischt moeten worden. Slechts eenige zeer weinige
uitzonderingen daarbuiten gelaten, is dat alles voor hen
I tegenwoordig een gesloten boek.
Thans nog eenige woorden over het zoogenaamde
huiswerk, waaraan veelal een overgroot gewicht gehecht
wordt. Terwijl huiswerk op lateren leeftijd bij goed
ontwikkelde kinderen tot eigen nadenken en zelfstandig
t handelen voert, is het voor de jongere en achterlijke
l kinderen niet alleen geheel overbodig, maar het is voor
hen een kwaad, dat tegelijk schade brengt aan lichaam
en geest. Een rekenkundig voorstel of eene van buiten
* te leeren les kan de hersenen der kleinen zoodanig
bezighouden, dat zij er ’s nachts niet rustig door