HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 16

JPEG (Deze pagina), 753.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

14 h
schoone doel van het onderwijs geenszins verkregen. A
De eergierigheid, het streven om de eerste plaats in 3
eene klasse te veroveren, kan - hoewel op zichzelve t
zeer loffelijk - door eene niet-oordeelkundige leiding,
worden opgevoerd tot verstandelijke en daarmede ook
tot lichamelijke uitputting. ¤
Het onderricht, alhoewel in de laatste jaren reeds
aanmerkelijk verbeterd, laat toch nog een en ander te H
wenschen over: op de meeste scholen wordt het niet ·
bevattelijk, niet aanschouwelijk genoeg voorgesteld.
Zulk een al te scholastisch onderwijs, wanneer b. v. t
bij eene verhandeling over de vaderlandsche geschiedenis t
meer gelet wordt op het opdreunen van jaartallen en
het vertellen van bijzaken dan op eene breede, duide-
lijke opvatting van het geheel -­ dan voert zulk een t
leeren slechts tot vermoeienis, tot verveling en tot ;
verkeerde houdingen van het lichaam, met al de na-
deelige gevolgen, die daaruit kunnen voortspruiten.
Het zoogenaamde schoonschrijven en het teekenen
I geschieden, wanneer er geen voldoend toezicht en geene
geschikte leiding is, ten koste van de oogen. §
Bij het zingen wordt nimmer gelet op de hoogte en i
de kracht van elke stem afzonderlijk, noch op de eigen- .
aardige verandering in de stem, die op een bepaalden `
leeftijd bij de jongens, als een natuurlijk gevolg der
lichaamsontwikkeling, te voorschijn treedt.
Het onderwijs in de gymnastiek is in bijna geene
enkele school ingevoerd, en wordt door meisjes niet, j
dan bij hooge uitzondering, bijgewoond; en juist het ,
vrouwelijke geslacht heeft in de jeugd die nuttige, Q
heilzame lichaamsoefeningen zoo hoog noodig, wegens
zijne groote voorbeschiktheid tot allerlei zenuwachtige
aandoeningen en tot ziekten van de wervelkolom. T