HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 15

JPEG (Deze pagina), 771.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

u lg

_ 13 j
govolgd Wordt, vorlaton do kindoron olk half- of liool
uur voor oonigo oogonblikkon do loorzalon, dio alsdan
‘ 2 woor oons flink golucht on zoo noodig goroinigd kunnon
D vvordon. Hoovvol dozo wijzo van luchtvorvorsching op
‘ zich zolvo nog wol niot voldoondo is, hobbon dio Fröbol­
scholon toch in olk goval vool vóór bovon do gowono
` inrichtingon voor lagor ondorvvijs, waar do kindoron,
· zoolang do schooltijd duurt, onafgobrokon mooton door-
‘ brongon in oono door koolzuur on koolvvatorstof vor-
posto atmosfoor. ‘
Door sommigo ondorvvijzors wordt do bovrodiging
van lichamolijko bohoofton godurondo do los mot do
_ moosto gostronghoid vorbodon; hoovvol hot workolijk
niot altijd gomakkolijk is om hot bostaan dior bohoofto
van bodrog to ondorschoidon, zal oon oordoolkundig
toostaan van hot vorzook niot schadon: mon kan daar-
door dikwijls voorkomon, dat hot kind mot govuldo
blaas on ovor olkandor goslagon boonon, don aandrang
moot trachton to ovorvvinnon, ton kosto zijnor gozond-
hoid. Soms ook kan do scholior, ondanks zijn goodon
wil, don aandrang niot langor togonstand biodon; hij
g gooft or govolg aan, on brongt daardoor wodor niot
vvoinig bij tot do vorposting dor schoollucht.
Do indooling dor losson is voolal zoor onvorstandig:
vormooiondo loorvakkon volgon olkandor zondor tusschon-
poozon op, zoodat do goost ovonmin als hot lichaam
oono gologonhoid kan vindon, om zich tijdig to ont-
spannon: zoodoondo ontstaat or vormooidhoid van boido.
Ook wordt or to Woinig op golot om do lastigsto ondor-
vvorpon godurondo hot oorsto schooluur to bohandolon,
. vvannoor do goost nog frisch, on daarom hot bosto voor
Y, indrukkon vatbaar is.
Door ovorprikkoling van hot vorstand wordt hot
l