HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 14

JPEG (Deze pagina), 759.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

` *12
maar wordt toch in zooverre door de wet begunstigd,
dat volgens art. 8/1 alinea 4, de ouders onder zekere
voorwaarden geene ondersteuning van de gemeente _ v
kunnen verkrijgen, wanneer hunne kinderen, die den T
leeftijd van zes jaren bereikt hebben, niet op de zooge- v
naamde schoollijsten voorkomen. Ook wordt een zekere
dwang door vele ouders toegepast, zonder dat er i
rekening gehouden wordt, of de verstandelijke en _
lichamelijke ontwikkeling hunner kinderen zulk een
dwang wel veroorlooft. ­­-
Menigmaal woont een kind op vrij verren afstand
van de school, en moet het des winters vroeg het bed
uit, om vooral niet te laat present te wezen; zulk een
kind moet somtijds uit een diepen slaap worden wakker ‘
geschud, zonder dat er op gelet wordt, of het den
ganschen nacht wel zoo vast en rustig geslapen heeft.
Dan wordt het kind met den meesten spoed gewasschen
en aangekleed; dikwijls heeft het -­ zoo ontijdig ge-
l wekt -­ geen trek in eten, of wel de tijd tot behoorlijk
ontbijten ontbreekt, en het kind loopt in eene on-
pleizierige stemming, soms huilende op een drafje naar
school. Dikwijls komt het dan toch nog veel te vroeg V
op de plaats zijner bestemming, en moet het wel eens l
op de straat, onder regen, wind of ongewone warmte,
geruimen tijd staan wachten, voordat het den »kwee­
keling" behaagt, de schooldeur te openen. Een der-
gelijk spel wordt des namiddags herhaald: nauwelijks
is het eten op, of met volle maag wordt met ver-
snelden pas naar school teruggekeerd, om daar weer
minstens een paar uren onafgebroken aan zijne zit-
plaats geketend te worden.
In sommige bijzondere scholen, en vooral in de in- I
richtingen waar de bekende methode van Fnönian V
i