HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 13

JPEG (Deze pagina), 752.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

­ ll.
_ ‘ ll
j verklaren is, en waarom een hygiënisch toezicht bij
é den bouw op den voorgrond moest staan. Zoo wordt
’ . b. v. het schoolkind wegens volslagen. gemis aan gedeel-
i telijk overdekte speelplaatsen voor den winter, en
l ruime tuinen voor den zomer, onttrokken aan de gele-
genheid om het schoollokaal nu en dan eenige oogen-
g ­ blikken te verlaten. Op zeer zonnige dagen, of wanneer
‘ het regent, of wel als er scherpe Noorden- en Noord-
[ oosten winden heerschen, zoude zulk eene beschutte
speelplaats ook des zomers zeer te stade komen.
Nog zijn van niet geringen invloed op de gezondheid
_; der schooljeugd: de verkeerde plaatsing en ondoel-
matige constructie der privaten, rioolen, zinkputten en
dergelijke onderling, en in het algemeen ook gebrek
. aan zorg voor uitnemend zuiver drinkwater.
j Men kan lichtelijk begrijpen dat al de bovengenoemde
~§· nadeelige invloeden op den duur werkelijk zeer veel af-
‘ breuk moeten doen aan de gezondheid der levenslustige
schooljeugd, en des te meer omdat die invloeden in
den regel vele jaren achtereen blijven inwerken, waar-
door de eenmaal te voorschijn tredende lichaamskwalen
· eene rijke gelegenheid vinden, zich diep in te wortelen.
‘ Over het Onderwüs.
Eene tweede groep van schadelijke eigenschappen,
aan het schoolgaan verbonden, is afkomstig van eene
gebrekkige inrichting van het onderwijs zelf
Schooldwang, die in Duitschland wettelijk is inge-
voerd, zoodat elk kind na zijn zesde levensjaar genood-
zaakt wordt de school te bezoeken, is ten onzent wel
T niet als een niet te ontduiken voorschrift aangegeven,
·£