HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 12

JPEG (Deze pagina), 751.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

­ ll.
10 i i
hen beschikbaar gestelde ruimte. Die tafels en banken g
kunnen bovendien van eene zeer ondoelmatige en
gebrekkige constructie zijn, zoodat er hoegenaamd geene
onderlinge overeenkomst bestaat tusschen de lengtever- ,
houdingen van de verschillende lichaamsdeelen, en de
maten der tafels en banken. Op deze onevenredigheden Q
zal later worden teruggekomen bij de ziekten der ; -
ruggegraat. ’
In de slechte verlichting der schoollokalen is even- 1
eens eene veelvuldige oorzaak te vinden van zeer belang-
rijke lichaamsgebreken. Is de school in de nabijheid
' eener kerk of in eene nauwe straat tegenover hooge 4
huizen gebouwd, of wel wanneer zij door schaduwrijke
boomen omgeven is, dan wordt zoodoende de vrije
toetreding van helder daglicht niet weinig belemmerd. ;
De ramen der schoolkamers kunnen van te geringe
afmeting en aan de verkeerde zijde aangebracht zijn,
zoodat de schaduw van het lichaam der kinderen op
l hunne boeken en leien valt, en zij zoodoende wel
genoodzaakt worden, eene gebogen of gebukte - in
elk geval eene verkeerde houding aan te nemen. Vooral
werkt de kunstmatige verlichting des avonds hoogst ·
ongunstig, niet alleen door de hierboven genoemde
werking der verbrandings­producten, maar vooral ook
door hare ontoereikende helderheid. Men verplicht `
zoodoende de kinderen, de oogen dicht bij hunne .
boeken en schriften te brengen - wat zij wederom
niet doen kunnen, zonder hoofd en rug op onnatuur-
lijke wijze te buigen.
Behalve al die genoemde schadelijke momenten levert
de tegenwoordige gebrekkige inrichting der meeste
scholen nog een tal van nadeelige eigenschappen op,
waaruit het ontstaan van ziekelijke aandoeningen te (F
·£