HomeDe school van een geneeskundig standpunt beschouwdPagina 10

JPEG (Deze pagina), 767.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 38.20 MB

g.
1
8 .
laag onder de fondamenten. Voor deze laag zou asphalt
i voorzeker te verkiezen zijn, wegens zijn vermogen om
de opzuiging van het vocht uit den grond in de capil-
laire steenen van het gebouw tegen te gaan. Voor de
fondamenten zelve gebruike men tras of cement,
welke specie in het water harder wordt. Onder het
gansche gebouw behooron kelders te worden aange-
bracht, die van alle kanten aan de buitenlucht een
vrüen toegang verschaffen.
Vord en dergelijke voorzorgsmaatregelen bij het bouwen
eener school op vochtigen bodem veronachtzaamd, en
gebruikt men daarenboven tot het optrekken der muren
een slecht materiaal - b. v. slecht gebakken steenen -- ·
dan worden al spoedig de gistende organische vloei-
stoffen als in eene spons uit den bodem opgezogen,
en verspreiden zij zich niet alleen door de muren van
het gansche gebouw`, maar ook in de zich daarin be- it
vindende ruimten: er ontstaat luc/ztbederf.
Wanneer zulk eene onder slechte voorwaarden ge- 5
i bouwde school op zich zelve nu reeds een ziektever-
wekker van zeer belangrijken graad is, hoeveel te meer
moet zij dat dan worden, wanneer een groot aantal
kinderen haar zullen bewonen. Immers, elk individu ·
bederft zijne eigene inademingslucht, omdat hij daaruit
de zuurstof absorbeert, om er koolzuur, stikstof, water-
stof en verschillende andere vluchtige, organische stoffen
voor in de plaats te geven. In den gewonen vrijen
dampkring wordt het evenwicht tusschen die verschil-
lende gassen voortdurend bewaard, niet alleen door ‘i
den gestadigen wedstrijd, die er plaats vindt tusschen
de beide organische groepen der natuur - het dieren- 4
en het plantenrijk ­ maar ook door den steeds in
meerdere of mindere mate plaatsvindenden luchtstroom - (lf
` J