HomeWet op den kinderarbeidPagina 9

JPEG (Deze pagina), 669.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

regeeringswege is behandeld. Deze onverschilligheid treft .
te meer, nu buitenslands zich eene neiging openbaart om
de wetgeving op den kinderarbeid aanhoudend te verbe­ _
•· teren. Engeland, sedert 1802 op dit gebied reeds werk-
zaam, heeft in 1878 een nieuwe Factory and Workshop
· Act tot stand gebracht, vollediger en nauwkeuriger alles
j regelend dan een der vorige. Duitschland, ontevreden met
I züne wetgeving van 1869, wijzigde haar in 1878 op
` menig punt. In Frankrijk, waar de eerste wet van _
1841 dagteekent, is geluisterd naar de stemmen van een
Jules Simon en anderen: de wet van 19 Mei 1874 levert
hiervan het bewäs l). Ook Zwitserland bezit sedert 23 .
‘ Maart 1877 een Wet, die zich nog over veel meer dan E
den kinderarbeid uitstrekt.
Naast deze belangstelling, in de voornaamste rijken van
Europa betoond, welk een lauwheid bij ons! Over de I
wet van 1874 bestaat onder deskundigen geen verschil
_ van gevoelen. Het hierboven door ons uitgesproken oor-
deel is dat van een ieder, die ooit aan deze zaak eenigel
aandacht heeft gewüd De ontwerper zelf, Mr. S. van
Houten, achtte haar van den beginne af gebrekkig, niet
. meer dan een eerste en al te behoedzarne schrede op een
terrein, dat onze wetgever tot dusver zorgvuldig vermeden h
·»"‘ had: slechts daarom heeft hij zijn voorstel, toen het door
amendementen was bedorven, niet ingetrokken, omdat hij '
het beginsel, waarop het rustte, wilde doen zegevieren. "
Maar in weerwil van dit alles en hoewel zich herhaaldelijk
zeer krachtige stemmen doen hooren, die op hare herzie-
ning aandringen, bl.§ft de wet van 1874 geheel onaange-
­ ') Deze hoogst belangrijke Wet en alles, wat op hare uitvoe-
ring betrekking heeft, vindt men beschreven in een werkje van
ïi A. de Chauveron en S Berge, getiteld: Da travail des enfants
' et des flllcs miaeurcs cmployés dans Fmdustrie. Commmtaire de
E la loi du 19 Ma·i 1874. Paris, Garnier frères, 1880.
x
i ·«
Q ,
ë