HomeWet op den kinderarbeidPagina 7

JPEG (Deze pagina), 676.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

5
onvoorwaardelgk goedkeuren en het doel der wet onze
volle sympathie heeft? Maar eene andere vraag is, of de
I wetgever zgn doel heeft bereikt; of al de voorschriften,
l‘ die hg gegeven heeft, voor naleving vatbaar zgn; of som-
mige bepalingen geacht mogen worden een gewenschte
volledigheid te bezitten; of andere ooit iets meer zullen
I zgn dan een doode letter. Wg stellen deze vragen geens-
; zins om ze te beantwoorden in een geest, die van weinig
' ingenomenheid met de Duitsche Gewerbeordnung zou ge-
tuigen, maar alleen, om de punten aan te wgzen, die
A bg de beoordeeling van haar inhoud overweging verdienen.
Wanneer men zich strenge eischen stelt, is het niet ge-
makkelijk zulk een beoordeeling te leveren. Bg hare "
overwegingen heeft de Commissie gemeend altijd op den
voorgrond te moeten plaatsen, dat onpractische wetten
meer kwaad dan goed stichten, omdat zg den eerbied voor
het staatsgezag verzwakken; ongaarne zou zg bepalingen
` voorstellen, waarvan zg gegronde redenen had om in twijfel
te trekken, of zg, in aanmerking genomen welke middelen
eene regeering tot hare beschikking heeft, kunnen worden
uitgevoerd. Nu is zg er ver van te beweren, dat Titel VII
der Duitsche Gewerbeordnung zulke bepalingen bevat;
maar zg heeft te dien aanzien haar oordeel nog niet volko-
’ men gevestigd. Zg erkent, dat de verkeerdheden, waartegen
de Duitsche Wet is gericht, ook in Nederland bestaan; zg
is niet blind voor de behoefte aan wettelgke regeling van
menig tot dusver al te zeer veronachtzaamd onderwerp.
Maar zg wil verstandige en wel overwogen voorstellen
doen, en hiertoe gevoelt zg zich ten aanzien van vele
zaken, die in de Gewerbeordnung zgn behandeld, nog niet
geheel bg machte. ‘
,, Dit rapport reikt daarom niet zoover als het mandaat
. der Commissie; het loopt slechts over de punten, waar-
J over zg eene ove1·tuiging heeft verkregen. Van de
1