HomeWet op den kinderarbeidPagina 5

JPEG (Deze pagina), 518.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

l
DE WET OP DEN KINDERARBEID.

al In de Algemeene Vergadering der Vereeniging tot
g Bevordering van Fabrieks- en Handwerksngverheid in
Nederland, gehouden te Utrecht den 7 en 8 Augustus
1878, is besloten eene Commissie te benoemen ter be-
>* antwoording van de vraag: »in hoever de invoering
1 eener wet op den arbeid in Nederland wenschelgk is"
, en tot het benoemen van afgevaardigden om deel te nemen
Jë aan de werkzaamheden dezer Commissie uit te noodigen: de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de Maatschappä ter
bevordering van Nijverheid en het Algemeen Nederlandsch
j Werklieden­Verbond. Uit het ter Vergadering gesprokene
bläkt, dat onder >> een wet op den arbeid" verstaan werd: een
{A wetgeving betreffende de verschillende onderwerpen, diein
Titel VH der Duitsche >>Gewerbeordnung" van 1869
j (gewüzigd den 17 Juli 1878) zijn geregeld. Men ver-
T langde te weten, of die onderwerpen in Nederland eene
' wettelijke regeling noodig hebben, en zoo ja, welke.
Daar de genoemde Vereenigingen aan de tot haar ge-
richte uitnoodiging hebben voldaan, heeft zich een ge-
! u
4
w {