HomeWet op den kinderarbeidPagina 38

JPEG (Deze pagina), 647.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

36 g
loozing" van kinderen tegen te gaan. Streng zijn de be- j
palingen: tot in de kleinste bgzonderheden, waar het noo­ lj,
dig bleek. is alles geregeld; daarenboven zgn er afzon- L
derlgke ambtenaren, wier levenstaak het is voor de uit-
voering der wet te zorgen en de Regeering opmerkzaam
te maken op hare gebreken. Maar dit alles wordt niet
voldoende geacht: de Wet zelve bevat voorschriften,
die de strekking hebben om hare ontduiking te voor- ,.
komen.
Moge dit voorbeeld in Nederland worden gevolgd! Wg
zgn geen industrieel volk, gelgk het Engelsche; maar •
voor misbruik van kinderarbeid is toch bg ons nog gele-
genheid genoeg, en dat het euvel bestaat, is maar al te
dikwgls gebleken. Het is onze plicht daartegen te waken;
waarom zou Nederland in zgne Wetgeving op den kinder-
arbeid nog langer bg de meest beschaafde volken achter-
r staan? Er zgn maatschappelgke kwalen, waartegen geen
wet iets vermag; kwalen, die slechts genezen kunnen I
door een verhooging van het zedelijk en verstandelijk peil `,
der natie, of door een verbetering in den algemeenen wel- ~
vaartstoestand, die eerst van lieverlede te verkrijgen is.
Er zgn rampen, die ons buiten onze schuld overkomen,
en die wg geduldig moeten dragen, daar wg geen middel +
kennen, waardoor het mogelgk is ze af te wenden. Maar
het verwaarloozen van kinderen, het vroegtgdig uitputten '
hunner krachten, ziedaar wat de Wet tot op zekere hoogte
kan tegengaan, en laat zij het na, zoo is zg gebrekkig
en moet verbeterd worden. Zg het korte woord, dat hier
gesproken is, daaraan bevorderlijk! Wg hechten aan de {
denkbeelden zelve, die wg hebben voorgedragen, geen bg- f
zondere waarde en zullen ze gaarne prgsgeven voor betere.
` Ons hoofddoel is geweest, de punten aan te geven die ‘
geregeld moeten worden, te doen zien, voor welke soort
van regeling zg ongeveer vatbaar zgn, en bovenal, eenige
· D