HomeWet op den kinderarbeidPagina 37

JPEG (Deze pagina), 654.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

T _ 35
>>fabriek werkzaam te zgn geweest, behoudens tegenbewgs,"
ll behoudens ook eenige nadere bepalingen, slaande op wacht-
kamers en andere localiteiten, behoorende tot de fabriek. De
bewgslast wordt hierdoor verschoven ; de Inspecteur moet niet
aantoonen, dat het kind in de fabriek werkzaam was: de pa-
troon moet het tegenovergestelde bewgzen, zoodra het
kind, behalve in de voorziene gevallen, in de fabriek is
aangetroffen. De doelmatigheid van dit wetsartikel zal
i wel geen nadere toelichting vereischen.
Voortreffelgk zgn ook de voorschriften der Engelsche
Wet, die ten doel hebben de jeugdige arbeiders bekend _
W te maken met hunne rechten. Art. 78 geeft een lgst
van hetgeen in de fabrieken en werkplaatsen in den
>>voorgeschreven vorm en op zulk een plek, dat het ge-
>>makkelgk door allen kan gelezen worden," moet wor-
den aangeplakt. Daarop komt het volgende voor: een
uittreksel uit de Wet; een opgave van den naam en het
« adres van den inspecteur, die over de fabriek is gesteld,
en van den chirurggn, die de gezondheidsattesten moet
afteekenen; zelfs eene aanwgzing van de klok, waarnaar
. de uren van opening en sluiting en de schofttgden zgn
geregeld. Maar niet minder behartigenswaard is Ar-
» tikel 77 ; het legt aan de patroons van alle fabrieken en
r werkplaatsen, waa1·in geen kinderen onder de 16 jaar, zonder
j van een medisch attest te zgn voorzien, mogen werken,
l voorts aan de bestuurders van alle ondernemingen, die de
, regeering nuttig zal oordeelen ELEL11 deze bepaling te onder-
ji werpen, de verplichting op tot het bijhouden van registers,
jj die de namen en werkzaamheden der jeugdige arbeiders
1; behelzen. Van deze registers moeten uittreksels van tgd
Ti tot tgd aan de Inspecteurs worden gezonden.
i , Op zulk eene wgze handelt men in een land, waar het
J, ‘ de ernstige bedoeling is >>overmatigen arbeid" en >>verwaar­
ä
. l