HomeWet op den kinderarbeidPagina 36

JPEG (Deze pagina), 647.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

34 T
ingevoerd; of men namelgk met Rgks-inspecteurs kan li
volstaan, dan vvel, of er naast die Inspecteurs nog Plaatse­ ,f
lgke Commissiën moeten zgn en boven deze Commissiën
nog eene Rgks­Commissie: ziedaar een punt, waarover
de gevoelens kunnen uiteenloopen; wg zullen reeds zeer
tevreden zgn, als er Inspecteurs worden benoemd. Maar
hiermede worde niet langer gedraald. Zoowel voor de
aanhoudende verbetering, als voor de uitvoering der Wet
zgn deze ambtenaren onmisbaar; ook moeten hunne be- i
voegheden met het oog op dit tweeledig doel wettelgk
geregeld worden.
Maar de Wet moet nog een stap verder gaan. Zg moet,
waar dit kan geschieden, door hare bepalingen zelve ont-
duikingen trachten te verhoeden. Te dien einde moeten
deze bepalingen in de eerste plaats zeer duidelijk zgn; er
i is reeds op gewezen, dat de uitdrukking >>persoonlgke
diensten/’ voorkomende in de Wet van 1874, een nadere «
omschrgving zal noodig hebben, daar zg door de recht-
banken zeer verschillend wordt opgevat ‘). Het is ge-
beurd, dat men kinderen onder de 12 jaar in werkplaatse11 i
aantrof, en als men hun vroeg, wat zg er deden, ten
antwoord ontving, dat zg er voor hun genoegen waren, >
of om eens rond te zien! 2) De Engolsche Wetgever van xp
1878 heeft hiertegen een uitnemend geneesmiddel toege-
past. >>W0rdt een persoon," zoo luidt artikel 92, >>in K
>>een fabriek aangetroiïen, tenzg op sohofttgden, of wan- i.
>>neer de machines stil staan, of met het eenige doel om
>>voedsel te brengen aan degenen, die er tusschen 4 en uw',
>>5 uren des middags arbeiden, zoo zal die persoon, if
>>vo0r de doeleinden dezer wet, geacht worden i11 de
'l Zie Vragen des tgds, Nov. 1877, bl. 138 er verv.
”) T. a. p. bl. 131-3. {
i- {
~ ‘ , i