HomeWet op den kinderarbeidPagina 35

JPEG (Deze pagina), 668.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

lü l
, . 33
l
t voor de naleving der Wet en in controle op het toezicht
der Rijks­ambtenaren; zij rapporteert aan den Prefect.
f Maar daarenboven is de Algemeene Raad bevoegd om
g eigen inspecteurs aan te stellen, hetgeen onder anderen
t geschied is door dien van het Seine­departe1nent, waar
, naast 38 Plaatselijke Conimissiën uit mannen en even zoo vele
J uit vrouwen bestaande, nog 14 Departements­inspecteurs
,!_ en inspectrices werkzaam zgn. Ten slotte is er een Cen-
`* trale Commissie (Commission Superieure) van negen leden,
{ verbonden aan het Ministerie van Koophandel en benoemd
door den President der Republiek. Zij zorgt bovenal voor
· de geläkmatige uitvoering der Wet in alle streken des
i lands en neemt daartoe kennis van de verslagen der Plaat-
selijke Commissiën; voorts dient zij de Regeering van
advies, o a. bij de aanstelling der Rüks-inspecteurs. Haar
l voorzitter brengt jaarlüks een verslag uit, dat in het
` Jou/mal Of/iciel wordt opgenomen.
' Hoe gunstig steekt dit alles weder af bij onze Wetge- j
W ving, die van een hoogst merkwaardige naïveteit getuigt! _
Men heeft zich verbeeld, dat het voldoende was zekere ‘
A bepalingen te decreteeren en dat de naleving van het
bepaalde dan wel van zelf zou volgen! Uit dien zoeten
droom heeft de Heer Kerdijk door zijn lofwaardig onder-
, zoek ons opgewekt; dat de Wet van 1874 behoorlük
wordt toegepast, kan nu niemand meer beweren. Doch
wat zou er terechtkomen van de toepassing eener ver-
lt b eter d_e Wet, die voorschriften behelsde van zoodanigen
' aard en strekking, als hierboven door ons is aangewezen?
Hoe meer de Wet in bijzonderheden treedt, hoe meer de
behoefte aan speciale l~ï§ks­ambtenaren, die voor hare
è naleving zorgen, zich doet gevoelen: de Wet van 1874
i _ te verbeteren, terwijl geen Inspecteurs wierden aangesteld,
ware overtollig werk. En nu laten wij het geheel aan
F de Regeering over, de vraag te beslissen, of hier het
Engelsche, dan wel het Fransche stelsel moet worden
2
ë
­