HomeWet op den kinderarbeidPagina 34

JPEG (Deze pagina), 657.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

all j
32 j
tot verhefüng van den arbeidersstand te doen valt advie- 1
zen kunnen geven die, omdat zij op dagelijksche waarne- j
ming rusten, de hoogste waarde hebben. r
Uit dit oogpunt moet het voorstel, dat wij thans in .
overweging geven, het eerst worden beschouwd; maar 1
ook de uitvoering van hetgeen verordend is kan niet ,
als verzekerd worden aangemerkt, zoolang de Inspecteurs g
ontbreken. Men heeft het overal ondervonden: een wet
op den kinderarbeid zonder speciale ambtenaren, die voor ii
hare naleving zorgen, is ijdel. Zulke ambtenaren zijn dan T
ook in die landen, waar de kinderarbeid met zorg ge-
regeld is, van rijkswege aangesteld. Men vindt ze in "
Engeland; hunne bevoegdheden zijn er laatstelijk omschre- ;
ven in de Derde Afdeeling der reeds dikwijls door ons ’
aangehaalde Wet van 1878. Men vindt ze in Zwitser- jj
land, sedert daar van Rijkswege een wetgeving op den E
arbeid bestaat l). Men vindt ze ook in Frankrijk sedert i
i de invoering der Wet van 187 4, die zoovele verbeterin­
gen heeft aangebracht. Het was daar gebleken, dat de ‘
voorschriften en verbodsbepalingen op de- schandelijkste
wijze werden ontdoken, en de aanstelling van Rijks- _
inspecteurs is zelfs niet voldoende geacht om het kwaad
te keeren. Buiten deze (bezoldigde) ambtenaren vindt men
nog in ieder arrondissement ten minste één Plaatselijke Com- v
missie, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven
` leden en benoemd door den Prefect, op voordracht van
den Algemeenen Raad. De wet bepaalt, dat zooveel mo- is
gelijk in de Commissie moeten zitting hebben: een Staats- `
of Civiel­ingenieur, een Inspecteur van het lager onder- _
wijs en in bergstreken een Ingenieur van het mijnwezen. _Q
De werkzaamheden der Commissie bestaan in het waken
l) Zie hierover het belangrijk opstel in Het Vaderland van
19 Februari 1880.
4
I T