HomeWet op den kinderarbeidPagina 33

JPEG (Deze pagina), 651.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

á
> 31
ik mgdelgk. Maar om ten eerste die misgrepen zoo gering
mogelgk te doen zgn, ten tweede gelegenheid te openen
.i tot herstel der begane fouten, hebben wg ambtenaren
S' noodig, wier hoofdwerkzaamheid bestaat in het waken
ä voor de naleving der wet. Zulke ambtenaren zgn de
;, natuurlijke adviseurs der regeering, de eenige personen
ii schier, van wie zg zaakkundige en onpartgdige adviezen
" kan verwachten. De onafgebroken verbetering der wet
ä zal onder hunne voorlichting moeten geschieden, terwgl
zg in die gevallen, waarin aan de Uitvoerende Macht
{ zekere bevoegdheden zgn verleend, de Regeering zullen
inlichten omtrent de wgze, waarop zg daarvan gebruik
moet maken. Aanstelling van Rgks-inspecteurs, ziedaar,
naar onze vaste overtuiging, het eenige middel om een
Q afdoende regeling van den kinderarbeid te verkrggen en
i - wat niet minder noodzakelijk is - deze regeling tred
te doen houden met de veranderende behoeften. ,
{ Maar ook het eenige middel om eene goede wettelgke
regeling te verkrggen van al die onderwerpen, die ~
in den aanhef van ons rapport zgn genoemd en die be~
handeld zgn in Titel VII der Duitsche Gewerbeordnung.
E Want de Inspecteurs, terwgl zg op de naleving der Wet
; op den kinderarbeid toezicht houden, komen daardoor
van zelf op de meeste werkplaatsen en fabrieken, slaan
{ de arbeiders, die er aanwezig zgn, gade en vormen zich
J van lieverlede een juist oordeel over hetgeen er van
ä Staatswege geschieden kan tot verbetering van den toe-
stand. Veel zal natuurlijk aankomen op de keus der
mannen, wien dit gewiehtig ambt wordt toevertrouwd;
maar stelt men personen aan, die kennis en gezond ver-
stand met liefde voor hun taak vereenigen ­ en zulke
W personen, mits men ze goed bezoldigt, zgn in ons land
zonder twgfel voor dit doel te vinden - dan zullen zg
` aan de Regeering over hetgeen op wetgevend gebied