HomeWet op den kinderarbeidPagina 32

JPEG (Deze pagina), 639.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

30 g
t
hebben nagedacht en de slotsom vanïons nadenken komen Q
niededeelen. Die slotsom bestaat vooral in een bede aan den
Nederlandschen Wetgever om dit gewichtig belang ter harte ‘
te nemen, en wel in zulk een geest, als wg hierboven .
hebben aangeduid.
Maar hieraan verbinden wg nu den wensch, dat er
specialiteiten in wetgeving op den kinder-
arbeid worden gevormd. En dit brengt ons op E
het punt, dat wg (last not least) aan het einde van
ons verslag wilden behandelen: de noodzakelijkheid van
de aanstelling van Rgks­inspecteurs. Zoolang hieraan niet {
is voldaan, zal niet alleen het rneerendeel van hetgeen
de wet voorschrijft een doode letter blgven, maar zal het
ook volstrekt onmogelgk zgn een goede wetgeving op den
kinderarbeid samen te stellen. Men zg er wel van door-
drongen, dat zulk een wetgeving niet op eens te verkrg­
gen is; zg kan slechts verkregen worden door jarenlang
voortgezetten legislatieven arbeid. Let wel: niet door
jarenlang den loop der zaken rustig aan te zien; dat
hebben wg gedaan tot 1874, en het resultaat hiervan is
geweest, dat er een wet is tot stand gekomen, die nie-
mand, zoo hg eenige bekendheid heeft met buitenlandsche
wetgeving op dit gebied, zonder een glimlach lezen kan. .
Wg spreken niet van stilzitten, wg spreken van arbeiden.
Er moet hier gewerkt worden. Hoeveel zorg aan de
nieuwe wet op den kinderarbeid ook worde besteed, in l
den beginne zal zg onvolmaakt zgn, ja zeer onvolmaakt. j
Zg zal hier te veel vrgheid geven, elders te weinig; hier
te veel in bgzonderheden treden, elders te algemeen
zgn. Een wet op den kinderarbeid is niet goed, i
zoolang zg geen nationaal karakter draagt; waaronder wg
verstaan, dat zg in overeenstemming is met nationale be- ,
hoeften en nationale toestanden. Niet op eens kan dat
ideaal worden verwezenlgkt; misgrepen zgn hier 0nver­ i