HomeWet op den kinderarbeidPagina 31

JPEG (Deze pagina), 570.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

I 29
nemen; tusschentijds moeten zij een half uur rust ge-
l nieten.
l 2. Voor kinderen van dezen leeftijd, die om den an-
t deren dag werken, moet de werktijd eindigen uiterlpk 12
ä uren, nadat hij begonnen is. De rusttijd bedrage in het
l geheel 2 uren.
p 3. Kinderen onder de 14 jaar, die geen school bezoeken,
1 mogen dagelijks niet meer dan 9 uren werken.
4. Kinderen boven 14, maar beneden 16 jaar mogen
j· slechts 10% uur per etmaal werken.
5. Geen kind beneden de 16 mag langer achtereen
j arbeiden dan 5 uren.
3
l rr.
j De taak, die wij op ons namen ­- de verbeteringen
aan te vvüzen, die de wet van 1874 behoort te onder- ,
gaan - is hiermede voor het grootste deel volbracht;
‘ eer wij ons verslag ten einde brengen, een enkel woord l
van algemeene strekking.
Het zal de aandacht hebben getroffen, dat wij ons nergens
j waagden aan eigenlijke wetsredactie. Slechts in breede lijnen
gaven wij eene schets van hetgeen wij verlangden, veel
K plaats overlatende voor aanvulling en uitwerking. ·De
reden hiervan is, dat eene Commissie als de onze, naar
wä meenen, verkeerd zou doen, door al te veel in bg-
. zonderheden af te dalen. Zij moet de punten noemen,
_ waarover de nieuwe wetgeving behoort te loopen, de
richting aanduiden, waarin zü zich bewegen moet, maar
wetsredactie overlaten aan hen, die daartoe bevoegd en
geroepen zün. Wij zgn geen specialiteiten op het gebied
van kinderarbeid en geven ons daarvoor niet uit; wg
zün slechts belangstellenden, die over het onderwerp
'L
jh.