HomeWet op den kinderarbeidPagina 30

JPEG (Deze pagina), 651.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

28 l
geregeld onderwäs heeft genoten. Men zou het aan de I
Regeering kunnen overlaten om of het een, of het ander j
te vorderen; dat is, of het laatstelijk genoemde, of wel, j
dat de kinderen den halven dag, of om den anderen dag, ‘
de school bezoeken. Deze regeling zou ten gevolge hebben, ;
' dat daar, waar het half-time system bezwaren ontmoette,
er iets anders, en wel de eisch van voorafgaand vier-
jarig geregeld schoolbezoek, voor in de plaats zou treden. .·
Wü moesten dit punt bespreken, alvorens over te gaan
tot de behandeling van de vraag, welke perken er te
stellen zän aan den dagelükschen duur van den kinder- ,
arbeid. Waar het half-time stelsel wordt toegepast, is die
duur van zelf reeds eenigermate begrensd, of liever, de
beperking van den werktüd staat er mede in verband.
Waar echter de kinderen niet een gedeelte van den dag {
de school bezoeken, moet er nog op andere wäze voor l
gezorgd worden, dat hun geen overmatige arbeid worde
opgelegd. Vond het hierboven door ons uitgesproken denk- ,
beeld büval, dan zou er bügevolg een tweeledige regeling
noodig zünz voor dezulken die wel, en voor dezulken die
niet aan het h0elf­time system zijn onderworpen, terwül j
enkele bepalingen zouden verordend moeten worden voor
beiden. Over den nachtarbeid sprekende, hebben wg reeds den i
wensch geuit, dat voor alle kinderen beneden de ’l4 jaren het
werken tusschen 7 uren ’s avonds en 6 uren ’s morgens,
voor alle beneden de 16 (behoudens de gestelde uitzonde-
ring) het werken tusschen 9 uren ’s avonds en 5 uren i
’s morgens in fabrieken en werkplaatsen worde verboden.
Hierop voortbouwende, zou men voor den arbeid in deze
inrichtingen het volgende kunnen bepalen: ,
1. Voor kinderen onder de 14 jaren, die in hunne Y;
vrüe uren de school bezoeken, moet de werkdag ofte half
één des middags eindigen, of eerst op dat uur een aanvang
'X
k.