HomeWet op den kinderarbeidPagina 29

JPEG (Deze pagina), 658.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

F
ä
27
§; bevolking; een regeling der schooluren, welke zich bg die
der werkuren aansluit; de aanwezigheid op een betrekkelijk
‘ kleine plaatsruimte van vele kinderen, die onderling in een
J gelgksoortigen toestand verkeeren. Nu zullen er gemeenten
j zgn, waar die voorwaarden ten volle zgn vervuld; IIl&3·1'
’ elders zal dit niet het geval wezen, en wat anders kan de
j invoering van het stelsel daar teweeg brengen dan na-
yj melooze verwarring? Wg zouden het uit dien hoofde on-
raadzaam achten eenvoudig de Engelsche wetgeving te
j vertalen en alle kinderen op fabrieken en werkplaatsen,
lg beneden zekeren leeftijd, eensklaps aan het half-time system
te onderwerpen. Ja zelfs daar, waar dit stelsel inderdaad
levensvatbaarheid heeft, zal men veelal zijne invoering door
verschillende maatregelen moeten voorbereiden. Maar dit
behoeft den wetgever niet te weerhouden om het, waar
deze bezwaren ontbreken, van stonden aan toe te passen,
i en verder willen wg voorshands niet gaan.
. Men moet echter voorkomen, dat bezwaren worden voor- *
i gewend, of dat hunne beteekenis wordt overschat; voor-
, komen, dat uit gemakzucht en conservatisme geen enkele i
Q stap wordt gedaan om ze uit den weg te ruimen, waar ze
voor wegruiming vatbaar zgn. Daarom, terwijl wg eener-
L zgds niet op een volstrekte toepassing van het stelsel aan-
dringen, wenschen wg tegelijk, dat in die gemeenten, waar
‘ het niet wordt toegepast, aan het ten arbeid stellen van
j kinderen andere voorwaarden worden verbonden, die èn
nuttig voor de kinderen, èn voor de patroons min of meer
bezwarend zgn.
Het denkbeeld, dat ons voor den geest staat, is het volgende.
Waar het half-time system niet wordt toegepast, worde het
ten arbeid stellen van kinderen eerst op veertien jarigen
vg leeftgd toegelaten, tenzg bewezen kan worden, dat het
kind gedurende de laatste vier jaren (behalve in de
gevallen, waarin het door overmacht daarin verhinderdis)
we