HomeWet op den kinderarbeidPagina 28

JPEG (Deze pagina), 657.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

W i
ï 26
g die van het opkomend geslacht, en wü twäfelen er niet I
Y aan, of de Engelsche Wetgever zal vroeg of laat den leef- lf
tüd, waarop hij het kind aan dit compromis heeft onder-
worpen, iets hooger stellen, dan in 1878 is geschied l).
Eer de kinderen hun twaalfde jaar hebben bereikt, moet j
de fabriek of werkplaats hen in het geheel niet aan de E
i school onttrekken, en het eenige, wat onze Wet van 1874
= boven de Engelsche van 1878 voorheeft, is, dat zij dat g
beginsel uitspreekt. Maar vereiseht het betoog, dat niettemin +
onze wetgeving op den kinderarbeid een groote verbetering j
, ‘ zou ondergaan, Wanneer het half-time system er in werd E
. opgenomen? Het zou ten gevolge hebben, dat vele kin- j
V deren van 12 jaar, die nu geheel aan de school worden ä
, onttrokken, nog gedurende eenigen tijd verplicht zouden
zijn op halve dagen onderwijs te genieten, en dit zou
‘ toch buiten eenigen twijfel nuttig voor hen werken. Een
9 geheele sohooldag is beter dan een halve; maar een halve ,
is beter dan geen, en zoo als de Wet nu luidt, staat zij
i gedeeltelijk bij de Engelsche ten achteren. In Engeland f
jj begint de halve schooldag reeds op ïden 10jarigen leeftüd;
j, dit is een fout. Maar hg eindigt niet, eer het kind zijn
l4e jaar heeft bereikt, en dit is uitmuntend. Laat ons het j
. verkregen goed behouden en tegelijk naar iets beters
li trachten.
Toch is er iets, dat ons doet aarzelen, het h0eZf­­time system {
, voor Nederland onvoorwaardelijk aan te bevelen: de vrees
namelijk, dat het hier in vele gevallen voor toepassing i
onvatbaar zal zijn. Het onderstelt een zeer geconcentreerde
l) Deze Wet deed reeds een stap in de goede richting. Vroe-
j ger was 8 jaar de leeftijd, waarop de kinderen in de meeste
soorten van fabrieken konden worden opgenomen; die van 10 ,4
gold slechts voor enkelen. Thans is de leeftijd van 10 jaar
E verbindend voor allen.
F,
Q we
"l ,