HomeWet op den kinderarbeidPagina 27

JPEG (Deze pagina), 650.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

II i
25
i ook in zoover van toepassing op de kinderen, als het p
l de strekking heeft om den arbeid te beperken; maar
, t voor hen zgn nog afzonderlijke bepalingen gemaakt, waar-
‘ van wg thans de voornaamste gaan vermelden. Kinderen
mogen slechts halve dagen werken - hetzg in de mor-
gen-, hetzg in de middaguren, maar nooit langer dan
twee weken achtereen naar hetzelfde stelsel - of slechts
om den anderen dag: dit laatste is echter alleen vergund,
V l waar de rusttgd, in plaats van 1 15, ten minste 2 uren be-
- draagt, de werktgd bg gevolg geen 10 1;, , maar niet meer dan
~ 10 uren duurt l). Wat moet nu in die vrge halve of heele
_ dagen met de kinderen geschieden? Dit laat de Wet niet over
aan het goedvinden der ouders; neen, de kinderen zgn
, dan verplicht de school, en wel een van overheidswege
goedgekeurde school, geregeld te bezoeken. Wordt aan deze
bepaling niet voldaan, zoo mogen zg in geen fabriek of
werkplaats ten arbeid worden gesteld; van het vereischte
v` schoolbezoek moet blgken door een attest van den hoofd- E
onderwgzer, dat de patroon twee maanden moet bewa­ {
ren 2). Geen uitzondering wordt hierop toegelaten; zelfs
is voorgeschreven, dat de in een week verzuimde school- ”
uren in een volgende moeten worden ingehaald.
Ziedaar het zoogenaamde hal/-time system, een stelsel,
“" waaraan .te veel lof is toegekend, toen men beweerde,
, dat het voor het onderwgs der kinderen beter vruchten
draagt dan dat van onafgebroken schoolbezoek: deze il-
lusie, de heer Kerdgk heeft het aangetoond 3), wordt door
geen deskundige meer gekoesterd. Het half-time system
is een compromis tusschen de belangen der ngverheid en
1) Zie Art. 14. In spinncrgen en wevergen is dit niet facul-
e tatief, maar bepaald voorgeschreven: hier moet een rusttgd van
tr 2 uren worden gegeven.
2) Zie Art. 23-25.
°) Economist, 1877, II, 1094.
n