HomeWet op den kinderarbeidPagina 26

JPEG (Deze pagina), 617.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

i 24
4 1 boven de 16 jaar en niet werkzaam in spinneräen en
· Wever gen, bestaat meer vrüheid; zij mogen een arbeidsdag l
hebben van 5 uren ’s morgens tot 9 uren ’s avonds, in , l
enkele gevallen zelfs van 4 uren ’s morgens tot 10 uren
’s avonds ‘).
Het spreekt echter van zelf, dat binnen de hier gestelde
H grenzen niet gestadig mag worden gewerkt. Ten eerste
is voorgeschreven, dat op 5 uren (in spinnerüen en we-
verijen op 4% uren) arbeids een rusttüd van een half "
uur moet volgen; maar ten tweede is er voor gezorgd, -
_ dat in een etmaal nooit meer wordt gewerkt dan 10% ·
i‘ uren in het geheel; zelfs niet meer dan 9 uren, zoodra _
de ar beidsdag zich over een grooter tädperk dan van
15 uren uitstrekt.
l Dit alles heeft alleen betrekking op gewone dagen.
Des Zondags wordt in het geheel niet gewerkt; op dit
p punt is de wet zoo gestreng mogelük. Art, 21 verbiedt
1 uitdrukkelük den Zondagsarbeid van kinderen, jeugdige
personen en vrouwen, zoowel in fabrieken als in werk­­ 1
plaatsen, en laat op dezen regel slechts ééne uitzondering
1 toe, ten behoeve van Israelieten. Voorts is de Zaterdag
` (door sommige inrichtingen kan met verlof der regeering een
andere dag daarvoor worden genomen 2) een hc¢Zf­holyclay ;
jy het werk eindigt dan meestal te 2 uren des namiddags *"
M en mag in elk geval niet langer dan 7, ten hoogste 8 ,
uren aanhouden. Maar behalve den Zondag en den Zater-
, dag zijn er nog twee geheele en acht halve vacantiedagen.
De twee geheele zijn Kerstmis en goede Vrgdagg van de
,| acht halve moeten er vier tusschen 15 Maart en 1 October
; vallen. p
i 2°· De kinderen. Het bovenstaande is natuurläk ·
i I) Zie Art. 44 en 45.
,1 °) Zie Art. 46.
{
rl
L.