HomeWet op den kinderarbeidPagina 25

JPEG (Deze pagina), 613.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

23
regelen bij een algemeen Reglement. Een wetsontwerp, dat j
in bijzonderheden voorschreef, welke arbeid door kinderen
verricht mag worden en welke niet, zou daarenboven in
Nederland weinig kans hebben van het Staatsblad te be-
reiken. De Regeering mag en moet hier vertrouwen eische n,. j
De wet behoort naar onze meening niet veel verder te i
gaan dan het verleenen van machtiging aan de Regeering
om bij Koninklijk Besluit sommige werkzaamhede n
aan kinderen te verbieden, hun andere slechts voorwaar-
delijk toe te laten. Maar zulk een machtiging moet i
ook inhouden, zal zij aan haar oogmerk - het tegengaan ·
van overmatigen kinderarbeid -­ voldoen.
D. Regeling van den werktgol en toepassing van
het half-time system.
Hier geven wij er weder de voorkeur aan, de Engelsche
wet te raadplegen: hoe zorgvuldig heeft zij dit punt ge-
regeld! Het loont de moeite, dit eenigszins in bijzonder-
heden na te gaan; aan te toonen, wat de Engelsche wet
bepaald heeft voor den werktijd il°. van hen, die zij j eug-
dige personen (14-­il7), 2°. vanhen die zijkindere n
noemt (10-13).
’l°. De jeugdige personen. Uit hetgeen over den l
naohtarbeid is gezegd, bleek reeds het een en ander omtrent ,
‘ de uren, binnen welke de arbeid doorgaans moet afloopen.
De zeer merkbare bedoeling van den wetgever is geweest,
den werktijd zoo te regelen, dat hij zich gewoonlijk niet
verder uitstrekt dan over een half etmaal: van G tot 6 of E
van 7 tot 7 l); des noods 2) van 8 tot 8 of van9 tot 9.
Loopt hij langer, büvoorbeeld over veertien uren, zoo zijn
er beperkende voorschriften. Voor jonge mannen, mits
I) Zie Art. 11-16.
2) Zie Art. 42 en 43.
Q
E