HomeWet op den kinderarbeidPagina 24

JPEG (Deze pagina), 661.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

22
zond verklaarde slechts onder van overheidswege vastge-
stelde bepalingen, maar geeft bovendien aan de Regeering
de bevoegdheid om door bijzondere reglementen verschil-
lende werkzaamheden aan te duiden, welke aan kinderen,
hetzü omdat zg te gevaarlgk, hetzij omdat zij te zwaar
voor hen zijn, zullen verboden worden. Tot uitvoering
van deze artikelen zgn twee besluiten genomen (van 13
en 14 Mei 1875), die zeer strenge voorschriften behelzen 1).
Men vindt hier een lijst van 68 soorten van industrie,
waaraan kinderen geen deel mogen nemen, van 40 anderen
Waaraan zü slechts deel mogen nemen onder uitdrukkelijk
genoemde voorwaarden. Kinderen onder de 14_jaar mogen
geen lasten dragen van meer dan 1 O kilogram (oudere kinderen
1 niet meer dan 15 kilogram); kinderen onder de 16 _jaar
mogen geen werktuigen, die aan den gang zijn, schoon-
maken, smeren, onderzoeken of herstellen; zg mogen
niet worden gebezigd tot het in beweging brengen van
toestellen met de voeten; tot het ronddraaien van staande
wielen of raderen slechts zekeren tgd achtereen. Wij kun-
i nen niet alles vermelden; het bovenstaande diene slechts
tot kenschetsing van den geest, die in de beide besluiten
heerscht.
g Het komt ons voor, dat in dit geval de Fransche wet-
i geving meer dan de Engelsche navolging verdient. Welke '
{ soort van arbeid voor kinderen onder de 14 of 16 jaar
schadelijk is te achten, kan slechts na een zeer speciaal
1 onderzoek blijken, een onderzoek, dat nooit gestaakt moet
_ worden, omdat voortgezette waarneming steeds nieuwe
feiten aan het licht zal brengen. noemen daarom het
denkbeeld zeer gelukkig, in de wet zelve slechts enkele
werkzaamheden, waarvan het niet twijfelachtig is of ze
' nadeelig zijn, uit te sluiten, maar al het overige te laten '
‘) Deze besluiten hebben in 1877 en 1879 eenige wijzigingen
ondergaan.
ik
E
-, a