HomeWet op den kinderarbeidPagina 23

JPEG (Deze pagina), 632.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

1 . 21
’s avonds en 5 uren ’s morgens aan kinderen van dien leeftijd i
verbiedt, tenzü in gevallen van gebleken noodzakelijkheid
en in die fabrieken, waar de vuren nooit worden uit-
gebluscht; maar ook dan slechts onder strenge bepa-
lingen.
Men lette er wel op, dat wij in dit rapport slechts
spreken van aanvulling der wet op den kinderarbeid. Ook
het nachteläk werk van jonge lieden, die den leeftijd van
i 16 jaar hebben bereikt, moet geregeld worden. Maar dit
punt laten wg thans in het midden.
C. Verbod vom sommige ioerkzaoirn.hedeii.
De Engelsche wet van 1878 regelt dit onderwerp
aldus. Schoon zij in het algemeen den _ kinderarbeid reeds
op 10jarigen leeftijd vergunt, verbiedt zij het ten arbeid
stellen zoowel van kinderen (10 -13 jaar) als van jeug-
dige personen" (14-17 jaar) in `sommige fabrieken en
werkplaatsen geheel of tot op zekere hoogte. Zoo mag men
· eerst op 18jarigen leeftijd gebezigd worden in dat ge-
deelte eener fabriek, waar door middel van kwik spiegels
worden verfoelied; eerst op 14 (jonge vrouwen eerst
op 18), waar glas wordt gesmolten of gloeiend gemaakt.
Meisjes onder de 16 jaar zijn uitgesloten van steenbak­
kerijen en zoutziederüen, kinderen (onder de 14) van
7 plaatsen, waar men zich bezig houdt met het droogslijpen
van metaal of het indoopen van lucifers 1). Voorts is be-
paald dat kinderen geen machines mogen schoonmaken, die
in beweging zijn.
Ziedaar de voornaamste bepalingen der Engelsche wet;
de Fransche (van 19 Mei 1874) gaat veel verder. Zij
verbiedt den arbeid van alle kinderen (onder de 16)
in een aantal fabrieken, die zij met name vermeldt, ge-
. doogt dien arbeid in de officieel als gevaarlijk of onge-
X ’) Zie Art. 38 en Schedule l.
F
<
l ‘ V.