HomeWet op den kinderarbeidPagina 22

JPEG (Deze pagina), 644.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

20 1
mogen jonge mannen van 14--17 op elk uur van het
etmaal werken, mits de werktijd niet langer zij dan 60
uren per week in het geheel en de uren van rust altijd
ten minste even lang zijn als die, waarin er (de schott-
tijden niet afgetrokken) is gewerktl).
In Frankrijk - welks wetgeving van 19 Mei 1874
met bijzonder veel zorg is voorbereid - is het volgende
bepaald. Als regel is aangenomen: verbod van nachte-
lijk werk voor kinderen beneden de 46 en meisjes be- ’
neden de 21, terwijl de nacht wordt gerekend te duren
van 9 uren des avonds tot 5 uren des morgens; dit ver-
bod kan echter tüdelijk worden ingetrokken, wanneer door
ongevallen een stoornis in het werk heeft plaats gehad;
ook geldt het niet voor fabrieken (usines) met altijd bran-
dende vuren; daar mogen kinderen beneden de 16 voor
onvermijdelijke werkzaamheden des nachts worden gebezigd,
mits onder zoodanige bepalingen als van overheidswege
worden vastgesteld. Deze regeling, die in sommige opzich- ·
ten vrijgeviger, in andere minder vrijgevig is dan de En-
gelsche, munt boven laatstgenoemde door eenvoud uit;
daarentegen is de Engelsche wetgeving, zoowel hier als op
bükans alle overige punten, vollediger.
Wij zouden wenschen, dat uit beide wetten het aller-
beste wierd overgenomen. Naar het voorbeeld der Engel- F
sche wet worde bepaald, dat voor kinderen beneden de
14 jaar de arbeidsdag nooit eerder dan te 6 uren mag
beginnen, noch later dan te 7 uren eindigen, zoodat een
behoorlijke tijd voor nachtrust hun verzekerd zü. Voor
14 en 15jarigen kan eenige meerdere vrijheid worden toe-
gestaan; maar ook hier zij die vrijheid niet al te ruim,
voor de meisjes allerminst; men neme dus van de Fransche
wet het voorschrift over, dat alle arbeid tusschen 9 uren 4
‘) Zie Art. 60.
2
F
<
l