HomeWet op den kinderarbeidPagina 20

JPEG (Deze pagina), 658.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

‘ l
is
2
kan overleggen, waarin hunne geschiktheid voor arbeid l
, in zgn fabriek is geconstateerd.
De bedoeling der Wet is duidelgk: men heeft het pre-
ventieve toezicht niet onnoodig willen uitbreiden en het
derhalve slechts daar voorgeschreven, waar groote kans
bestond, dat aan de kinderen werk zou worden opgedragen,
dat alleen de volmaakt gezonden zonder nadeel voor hun
gestel kunnen uitvoeren. Er zgn vele werkplaatsen, die
niet in dat geval verkeeren; hier meende men met re- r
pressief toezicht te kunnen volstaan.
Het komt ons voor, dat deze regeling navolging ver- '
dient, schoon niet in ieder opzicht. Het moge voor En-
geland verdedigbaar zgn ci priori vast te stellen, dat
inrichtingen, waar mechanische drgfkracht wordt gebezigd, g
altgd onder het preventieve toezicht moeten vallen, wg
trekken in twgfel of voor een land als het onze een der-
gelgk stelsel in aanmerking kan komen. Maar waarom
in het geheel ci priori iets bepaald ten aanzien van de 4;;
moeielgke en alleen na oplettend onderzoek te beantwoor-
den vraag. tot welke inrichtingen het preventief toezicht op
het gebruik van kinderarbeid zich moet uitstrekken?
Waarom, zoo men hier toch aan de Regeering veel vrg­
heid moet laten om naar omstandigheden te beslissen, ·_
, die vrgheid beperkt? Wg zouden daaraan verre de voor- _
keur geven en dus bepaald willen zien, dat wel is waar r
zwakke en gebrekkig ontwikkelde kinderen beneden de
16 jaar geen industrieelen arbeid mogen verrichten; dat
echter het voorafgaand medisch attest slechts geëischt zal
worden van kinderen, werkzaam in die inrichtingen, welke
door een besluit der regeering uitdrukkelgk onder het
preventieve toezicht zgn geplaatst.
B. Noichtelgke arbeid. De Engelsche Wet van 1878 Q
is ten aanzien van den nachtelgken arbeid zeer streng;_
zelfs het avondwerk van »jeugdige personen" heeft zg
# n