HomeWet op den kinderarbeidPagina 19

JPEG (Deze pagina), 671.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

17
dat hier het repressieve stelsel gedeelteläk voor het 1
) preventieve plaats make. j
‘ In Engeland heeft men dit punt aldus geregeld. De i
Wet van 1878 l) maakt eene onderscheiding tusschen fa-
~ brieken en werkplaatsen. Fabrieken zün, ten eerste, 19
[ met name vermelde inrichtingen, voorts alle, waar stoom-,
L water- of andere »mechanische kracht" wordt gebruikt;
3 werkplaatsen, de inrichtingen waar voor industrieele doel-
einden met handenarbeid wordt gewerkt (art. 93). Nu I
is bepaald, dat in fabrieken geen kinderen of jongelieden
onder de 16 jaar mogen werken, tenzü voorzien van een
medisch attest, waaruit blükt, dat zij voor het werk ge- i
schikt zün; terwül zoowel voor fabrieken als werkplaat-
sen is voorgeschreven, dat ieder kind of jonge persoon
beneden de 16 jaar er uit verwijderd moet worden, als
de Inspecteur het om gezondheidsredenen beveelt; de re- J
· geering is daarenboven bevoegd om, waar zij het noodig
oordeelt, werkplaatsen ten aanzien van dit onderwerp
met fabrieken gelijk te stellen (zie artt. 27, 29 en 41).
Met andere woorden: Voor fabrieken en werkplaatsen
jl bestaat in één opzicht dezelfde regeling: ieder, die den
{ leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt, moet worden ont-
xr slagen, zoodra de inspecteur dit voor zgn welzän noodig
oordeelt. Maar fabrieken, en tevens zoodanige werkplaatsen,
als de regeering zal goedvinden aan te wgzen, zgn daaren-
‘> boven aan een preventief toezicht onderworpen: geen
» fabrikant mag jongelieden beneden de 16 jaar in dienst
l hebben 2), wanneer hij geen schriftelijk medisch attest
I I) Zie The factory and workshop Act, 1878, Pocket Edition
, (price One shilling). Hamilton Adams &; C°. London.
_ `_ 2) Om de wetsbepaling (art. 27) nauwkeurig weder te geven,
f zouden wij moeten zeggen: Zanger dan zeven of -z0o de certi-
.· fying Surgeon van het district meer dan drie wijlen oer van de
fabriek woont - dertien werkdagen in dienst hebben.
, 2
nt