HomeWet op den kinderarbeidPagina 17

JPEG (Deze pagina), 642.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

15
zonde of gebrekkig ontwikkelde kinderen past alzoo geheel
in het stelsel, dat de wetgever huldigt. En wat de >>ver-
waarloozing" betreft: niemand zal beweren, dat een kind !
behoorlijk wordt verzorgd, wanneer het geen onderwüs
geniet; het past dus evenzeer in het stelsel der wet
het schoolbezoek te bevorderen, door aan de vergun-
ning tot veldarbeid op bepaalde tüden de voorwaarde
, van geregeld schoolbezoek vast te knoopen. Zooals de
n wet nu luidt, is er geen voldoende overeenstemming ‘
tusschen haar aanhef en haar inhoud. Een van beiden: 1
of het ligt buiten de roeping van den Staat, maatregelen
te nemen tegen »overmatigen arbeid" en »verwaarloozing" Y
van kinderen, maar dan moet de wet van 1874 geheel
worden ingetrokken; of het is wel degelük zijne roeping
om tegen dit tweeledig euvel te waken, maar dan spreekt
het bijkans van zelf, dat zij tot den veldarbeid moet ·
worden uitgestrekt. l
2. Van gebrek aan overeenstemming tusschen den con-
siderans en den inhoud der wet getuigt nog iets anders,
V waarop wü, den veldarbeid ter züde latende, in de tweede
plaats de aandacht willen vestigen.
i Zoodra een kind den leeftijd van 12 jaren heeft be-
reikt, mag het in fabrieken en werkplaatsen voor alles en
op alle uren van het etmaal worden gebezigd. Is het bäzonder
zwak, heeft het lichaamsgebreken, waardoor het voor ge-
zetten arbeid nog ongeschikt is, of is de arbeid, waarvoor
men het gebruiken wil, door aard of omvang voor zulk
een jeugdig wezen veel te inspannend? De wet vraagt
er niet naar; de vrijheid, die zij geeft, is absoluut!
Vol belangstelling in zijn ontwikkeling, zoolang het
.. nog geen twaalf jaar oud is, schünt het, of de Staat alle
belangstelling in het kind verloren heeft, zoodra het die
jaren heeft overschreden! Natuurlijk laat het zich uit de