HomeWet op den kinderarbeidPagina 15

JPEG (Deze pagina), 677.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

l v
l .
i 13
zal toch niet twijfelachtig zün, wat beter is, het bezoeken i
, of het verzuimen der school in de hand te werken! Een
é vader heeft er nu geldelük belomg bij, zijn kind te laten
i, V arbeiden, dat is in onkunde te laten opgroeien; naar de
regeling, die wij aanbevelen, zal zijn geldelijk belang
juist medebrengen, dat het kind onderwezen wordt.
Er is nog een derde geval, waarin wij de bevoegdheid van
Gedeputeerde Staten, om op zekere tijden den veldarbeid
j van kinderen beneden de 12 jaar toe te laten, wenschen .
te beperken. Het kan namelijk zijn, dat een kind te on- `
gezond of te weinig ontwikkeld is om veldarbeid in het
algemeen, of een zekere soort van veldarbeid, zonder schade ;
voor zijn gestel te verrichten; komt dit voor, zoo moet
W die arbeid aan zoodanig kind onvoorwaardelijk worden
i verboden. Er is betrekkelijk weinig bezwaar tegen, dat
‘ gezonde en normaal ontwikkelde kinderen gedurende een ,
klein getal weken van het jaar op het veld werken; doch
q er dienen maatregelen genomen te worden om te ver-
l hoeden, dat kinderen, die niet tot deze categorie behoo-
; ren, zelfs tijdelijk ten arbeid worden gesteld. Want men '
j bedenke, dat die tijdelijke arbeid in de warmste zomer-
t maanden valt en wegens zijn dagelijkschen duur zeer af-
mattend kan zijn voor zwakke gestellen.
Maar hoe moet aan onzen wensch worden voldaan?
, Door preventief toezicht? Moet men eischen, dat de ouders,
alvorens hunne kinderen te laten werken, zich van een
t medisch attest voorzien, waarin verklaard wordt, dat dit
zonder nadeel voor het kind kan geschieden? Zulk een
r stelsel zouden wü ongaarne aanbevelen, daar het onnoo-
digen omslag zou veroorzaken. Repressief toezicht schijnt
‘ ons hier, waar alleen van tijdelijken veldarbeid sprake is,
lg geheel voldoende, te meer omdat in de bepaling, die wij
” hebben voorgesteld tot bevordering van het schoolbezoek,
eenige waarborg is gelegen, dat het repressieve toezicht
if
ä z