HomeWet op den kinderarbeidPagina 14

JPEG (Deze pagina), 669.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

V * l
A ` l
12 v
l . neer hg er niet voor zorgt, dat zgn kind wordt onde1·­­
{ wezen. Komt een wetsbepaling tot stand, gelgk wg Q
bedoelen, zoo zal een vader vrg zgn in zgn keus: hg zal g
l of zgn kind naar school zenden en daardoor de bevoegd- S
heid erlangen om over de werkkrachten van dat kind tot V
op zekere hoogte te beschikken; of het niet naar school
; zenden, maar dan ook die bevoegdheid missen. Het zal
’ zgn, of de wetgever aldus tot hem sprak: >>Gg zgt vrg
om uw ki11d. te laten leeren of het in onkunde te laten
opgroeien; maar verkiest gg dit laatste, zoo verbied iku
voordeel te trekken van zgn arbeid. Hebt gg >>gemoeds­
. bezwaren" tegen de openbare school, de eenige gelegen-
er heid misschien, waar gg uw kind onderwgs kunt doen
genieten? Welnu, ik eerbiedig die >>gemocdsbezwaren;" l
* doch middelerwgl zal ik nagaan, of gg slechts gemoeds­ I I
V bezwaren voorwcmdt. Immers, het is ondenkbaar, dat ~
g uw geweten u verbieden zou uw kind de openbare school
te laten bezoeken, terwgl het u zou toelaten uw kind 6
naar wiedleger of dorschvloer te zenden, waar het stellig T
_ geen betere indrukken zal ontvangenv Gg wilt, dat ik u ,
houden zal voor een man van groote nauwgezetheid in p
godsdienstzaken? Ik doe het bg dezen: uit nauwgezetheid ‘
in godsdienstzaken laat niemand zgn kinderen op het
· veld werken. Hebt gg waarheid gesproken, toen gg `L
i beweerdet, dat gemoedsbezwaren alléén u weêrhielden om
« uw kind de school te doen bezoeken, zoo zal mgn wets­ ‘
kl bepaling u niet hinderen; want ik verlang niet, dat gg t
F J uw bezwaren prgsgeeft, ik` verbied u slechts, wat zich
, krachtens het beginsel, waarop die bezwaren gegrond zgn, v
l van zelf verbiedt, namelgk -- enkel voordeel te trekken
" van uw kind." ‘
I Maar zoo geen leerplicht wordt voorgesteld, dan toch g
een soort van premie op het schoolbezoek? Zonder twgfel; "
thans is er een premie op het schoolverzuim, en het
al
ag g g ,