HomeWet op den kinderarbeidPagina 13

JPEG (Deze pagina), 650.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

11
gesteld. Wg zgn echter van oordeel, dat het recht van
Gedeputeerde Staten om den veldarbeid van kinderen te
vergunnen binnen eenige grenzen moet worden beperkt.
° De Wet bepale, in welke gevallen van veldarbeid geen
sprake zal kunnen zgn. i
hebben hier inzonderheid drie beperkingen op het
oog. De eerste heeft betrekking op kinderen, die een zekeren
leeftijd nog niet hebben bereikt. De Engelsche Agricultural
li Children Act van 1873 verbiedt den veldarbeid van kin- ,
deren beneden de acht jaar onvoorwaardelijk en schoon ·
wij bereid zijn te gelooven, dat geregelde veldarbeid van
zulke jonge kinderen niet dikwijls voorkomt, zouden wg g
deze bepaling toch willen overnemen. ­­ De tweede heeft
ten doel het schoolbezoek te bevorderen. Andermaal in
navolging der Agricultural Children Act, schoon niet in
volkomen overeenstemming met haren inhoud, zouden wg Qi
wenschen dat nimmer eenige veldarbeid werd vergund aan
{ kinderen, die in den tijd, gedurende welken de arbeid
verboden is, geen geregeld onderwgs genieten. Van dit
· geregelde onderwijs moet blijken door een attest van een
hoofdonderwgzer en de Wet moet nauwkeurig verklaren,
wat zg onder geregeld onderwgs verstaat.
Vermomde leerplicht alzoo? Gesteld, dat wg op deze
"'C p vraag bevestigend moesten antwoorden, wat zou er tegen
ons voorstel bewezen zgn? .
Wie den leerplicht verdedigt, strijdt, naar wg meenen,
voor een goede zaak, zg het ook, dat hij voor het oogen-
blik weinig kans heeft, haar te winnen. Maar tusschen
leerplicht en hetgeen wg voorstellen, ligt een principieel
verschil, dat niet mag worden voorbggezien. Een wet op
den leerplicht zou inhouden: alle kinderen moeten onder-
genieten; een wet in onzen geest: alle kinderen, die
‘ soms veldurbeid verrichten, moeten onderwgs genieten.
Waar de leerplicht bestaat, is een vader strafbaar, wan-
`·1