HomeWet op den kinderarbeidPagina 12

JPEG (Deze pagina), 656.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

4) l j
E zj
10

l uit verschillende gedeelten van ons land hebben ontvangen,
io brachten ons tot het besluit, dat er wel streken zgn,
i waar de veldarbeid, en vooral de overmatige veldarbeid,
j van kinderen een uitzondering is, maar dat daarnaast v
andere streken kunnen genoemd worden, waar het kwaad
een zeer groote uitbreiding heeft verkregen. Doch gesteld
dat dit niet zoo ware, ook dan nog zouden wg op wet-
telgke regeling van den veldarbeid aandringen, want zulke
toestanden, als den Heer Kerdgk en ons zgn afgemaald, *`
moeten niet mogelgk zgn. Het mag niet afhangen
. van de gewetenloosheid of nauwgezetheid der ouders en
van de toevallige omstandigheid, dat de veldarbeid der kin-
deren al dan niet waarde heeft, of het opkomend geslacht
A- lichamelijk of geestelijk - in beiderlei opzicht misschien ­-
, zal worden bedorven. De Wet moet hiertegen waken met
al de middelen, die haar ten dienste staan.
De regeling, die de Heer Kerdgk ten aanzien van den
j veldarbeid heeft voorgesteld, is zeer eenvoudig. >>Laat de J
j . >>wet bepalen, dat alle veldarbeid van kinderen beneden
l >>den twaalfjarigen leeftijd verboden is, maar dat het ver- ­ ,
i >>bod door Gedeputeerde Staten, onder voorlichting van
· >>den Gemeenteraad en van den betrokken ambtenaar, ge-
>>durende een aantal weken ’s jaars kan worden opgeheven
»voor die gemeenten, waar de landbouwwerkzaamheden W
>>van dien aard zgn, dat zg het toelaten der uitzondering
j >>onvermgdelgk maken." ‘) Dit voorstel is zoo bescheiden
mogelgk; wij meenen, dat de wetgever verder moet gaan.
j ij Tegen het toelaten van den veldarbeid door Gedeputeerde
t Staten op bepaalde tgden en in bepaalde gemeenten hebben
j . wg op zich zelf geen bezwaar, schoon wg niet gelooven,
l dat het buiten de vaeantietgden dikwgls noodig zal blgken,
i vooral, wanneer die in den zomer eenigszins ruim worden i
I) T. a p. bl. 147.
`{
Ki. _., ,, . - _ ._. - .