HomeWet op den kinderarbeidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 651.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

9
»Van Houten tot den veldarbeid is een eisch van het
»oogenblik". >>Welsprekend in haar eentonigheid" noemt
hij de jammerklachten der vele plattelands­onderwijzers,
E die hü geraadpleegd heeft, en »die hier voor een
»derde, ginds voor de helft hun scholen ontvolkt zien, r
»zoodra de werkzaamheden op het veld geldswaarde geven
»aan de jeugdige arbeidskracht." ~ »B§ eenigszins gun-
_ >>stige weersgesteldheid", zoo berichtte men hem uit den
Yi noordwesthoek van Friesland, >>verlaten de kinderen van .
>>acht jaren en daarboven reeds in de laatste dagen van "
»Maart de school. Dan begint het cwwdappelzetten: een `
>>man boort het gat en het kind zet er den aardappel in. ;
»Dan komt het vlaswieden. Hierop volgt het wieden der
»kanariezaad­ en der erwtenakkers. De gerst en tarwe wor-
>>den rüp en alles, wat handen heeft, moet aan het aren
»lezen. Het vlas kan worden getrokken: mannen en vrou- Q
»wen rukken het uit den grond, en kinderen en kindertjes
E »leggen het uitgerukte in schoven. Inmiddels wordt het
»wieden der ontzachlijke aardappelvelden niet vergeten;
>>dit duurt, totdat de aardappelen rijp zijn, en dan met
A >>alle macht aan het dollen, waaraan vóór midden October
>> geen einde komt. Nu nog een achttal dagen aan het
_ >>nazoeken; en dan weder kan aan de school worden ge-
`W · >> dacht, Verschrompeld van buiten en van binnen, ordeloos
>>en ruw, komen de stumperts dan hun plaatsen op de `
»schoolbanken weder innemen. Men begrijpt, hoe het dan
._ »gaat met hun kennis: alles vergeten wat geleerd was;
>> veel geleerd wat, helaas, nimmer weer vergeten wordt.°’ 1)
Niet gunstiger luiden de berichten uit andere plaatsen,
door den Heer Kerdijk vermeld, en dat de toestanden, die
. hij ons leert kennen, zeer exceptioneel zouden zün, blijkt
` l nergens uit hetgeen hij zegt. De inlichtingen, die wij zelven
‘) Vragen des Tijds, November 1877, bl. 144-5.