HomeWet op den kinderarbeidPagina 10

JPEG (Deze pagina), 670.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 23.78 MB

4) I i E
I
i 8
E roerd. Het eenige, wat men op dit gebied in den laatsten
j tgd gewonnen heeft, is art. 82 der nieuwe Wet op het
l Lager Onderwgs, waarbg den Gemeenteraden wordt vergund
l >>verbodsbepalingen omtrent het arbeiden van kinderen W
wbeneden de twaalf jaren vast te stellen." Maar dit voor-
schrift is facultatief, terwgl hier juist aan imperatieve
E voorschriften zulk een dringende behoefte bestaat.
De verbeteringen, die de Wet van 1874 te ondergaan
heeft, komen ons voor tweederlei te zgn. Ten eerste moet Y'-
de velddrbeid van kinderen beneden de 12 jaar worden
` verboden; ten tweede moeten wettelijke voorschriften wor-
den gegeven betreffende den industrieelen arbeid van
» kinderen van 12 tot beneden de 16. Achtereenvolgens
willen wg die beide punten nader toelichten.
‘ A 1. De veldarbeid van kinderen benedende 12 jaar moet
i naar onze overtuiging in het algemeen worden ver-
boden. Het kan een quaestie zgn, of het verbod absoluut
i moet wezen; wg komen straks daarop terug; maar dat 2
j er wettelijke maatregelen moeten genomen worden om
het misbruik tegen te gaan, dat van den veldarbeid
W der kinderen wordt gemaakt, ziedaar wat niemand op 1
goede gronden zal kunnen tegenspreken. Daar zgn er die
beweren, dat deze arbeid voor de gezondheid der kinderen
onsohadelgk is; anderen spreken het tegen. Wg kiezen hier ""
geen partg, daar wg meenen dat zeer veel afhangt èn
l van de soort èn van den duur van het werk; wg willen
meer gelet hebben op den zedelgken kant van het vraag- ...._
E stuk. Wat kan er terecht komen van de ontwikkeling
, van kinderen, die, in plaats van geregeld de school te
l bezoeken, met allerlei bezigheden worden belast, waaronder
t er zgn, die bg uitstek geestdoodend mogen heeten en bg- .
l zonder ongeschikt voor hen, die ze op zoojeugdigen leeftgd , E
volbrengen? »Inderdaad", wg zeggen het met volle over- '"'
tuiging den Heer Kerdgk na, >>de uitbreiding der Wet-