HomeVolk en staatPagina 9

JPEG (Deze pagina), 739.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

le
j 7
de Staatsbemoeüing onnoodig is trekke de Staat zich
j terug, opdat voogdij niet ontaarde in tiranny, alle
Ii veerkracht worde gedood tegelijk met alle vrijheid.
A Zü daarentegen die van den Staat alleen verwach-
j ten handhaving der orde en bescherming van per-
jl sonen en eigendommen zijn toch gedwongen te
erkennen dat minderjarigen en krankzinnigen aan-
i spraak hebben op hoede en toezicht, dat er vele
l ` volksbelangen zgn, thans door den Staat behar-
l tigd, waaraan hü zich zonder groote schade voor
lj het algemeen niet kan onttrekken. Zü eindelük
j die geen staatszorg maar staatshulp verlangen
i bü alle ondernemingen in het belang der mensch- _
j heid, moeten toch erkennen dat de theorie onmo-
u _ gelük is in praktük te brengen, tenzü men de
staatshulp beperke tot datgene wat strikt noodza-
kelük is. De groote beurs van den Staat zou wel-
. dra zün uitgeput, indien ieder die iets wilde op
ir touw zetten, aanspraak kon doen gelden op onder-
steuning. Inderdaad, welke voordeelen men ook
van een dezer stelsels verwachten moge, men zal
OPZOOMER ‘) ten slotte moeten toegeven dat zh allen
,,daarmee eindigen, ons het te rade gaan met de
omstandigheden, het wikken en wegen der voor-
en nadeelen, der mogelükheden en der waarschijn-
lükheden, aan te bevelen."
j 1) c. w. orzooiwmc, De Grenzen der Smmfsmarizt, Am-
sterdam 1873, p. 71.
l
|