HomeVolk en staatPagina 8

JPEG (Deze pagina), 767.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

f LT zi zo `’’’’ "wrzrn-­’·~ -- --·­ ·­-~­­»~­~·--· ­­-« ~ ---- -~­--­~~<r~ .,v«» Y­`,.r­,, . in . ,.,r_,,_ {
l` le
I
I .
I 6
I behartiging van de meeste belangen terugtrekken,
I A hoe langer hoe meer overlaten aan de inspanning I
á der burgers, en alle heil verwachtend van het "
zonder initiatief, alleen waken tegen stoornis der I
I openbare orde en schennis van het recht? I
I Of eindelijk zal de Staat noch alles overlaten Il
I aan de zwakke pogingen van den enkele, noch alles
zelf bestieren, maar een veilige middenweg kiezen- I
de alleen datgene ondernemen wat de burgers of W
I in het geheel niet of minder goed zouden tot stand I
brengen, en dat toch als eene voorwaarde mag
I beschouwd worden voor hunne ontwikkeling?.
I Ieder die deze vragen zal beantwoorden, - en
I ieder die hetzü direct, hetzij indirect geroepen is
I om mede te werken aan het bestuur van het land '
I moet `ze beantwoorden, - heeft in de eerste plaats
te onderzoeken of de verschillende stelsels, die hem
worden voorgedragen, uitgaan van een beginsel,
g dat een vertrouwbaar rigtsnoer kan zijn, bü alle I
moeäelijkheden van praktisch staatsbeleid. Zulk
I een beginsel nu ontbreekt aan de theorie van de ·
I Staatsalmacht evenzeer als aan die van het büzon-
der initiatief en ook het stelsel dat den Staat de
zorg wil overlaten voor de ontwikkelingsvoorwaan
I den der individuen, geeft geen grondslag waarop
I consequent kan worden voortgebouwd. Ook zä die
den Staat met de zorg zouden willen belasten van
I - alles wat belangräk is voor den mensch, zijn ge-
dwongen uitzonderingen toe te laten. Daar waar I
I I
In ·»
li ¤
1