HomeVolk en staatPagina 41

JPEG (Deze pagina), 709.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

39
wordt de concurrentie vrij en de ongelijkheid getem­
perd die de staat zelve door de bescherming van
` den eigendom onwillekeurig in het leven roept.
Wanneer dus de staat zorgt voor brieven en
pakketpost, voor den aanleg van spoorwegen, voor
de exploitatie van stoomvaarlijnen, voor het onder-
houd en de verbetering der rivieren, voor het gra-
f ven van kanalen, voor den aanleg van groote haven-
werken, dan geschiedt dit niet omdat de staat als
groote en rijke particulier het beter kan dan de be-
trekkelijk kleine en arme particulieren, maar omdat
de staat alleen, als drager der gemeenschap onver-
diende ongelijkheid kan verevenen, omdat door de
AV openbare werken die hij in het leven roept het pu-
4 bliek belang wordt gediend, in dien zin, dat in
plaats van voorrechten die enkelen genieten onafhan-
kelijk van hunne eigene waarde, een publiek domein
ontstaat, waarvan ieder de vruchten kan genieten,
( naarmate van zijne eigene inspanning.
Voorzeker niet dan langzaam en geleidelijk, kan
de staat voortschrijden op de baan, die voor hem
openligt. Wat eenmaal met bewilliging van het volk
is genoten, kan zonder onrecht niet op eens worden
ontnomen; wat onder de hoede van de natie is op-
gegroeid, mag niet met een slag worden geveld.
Nog meer: de middelen die den staat ten dienste
V staan, zijn uit den aard gebrekkig en altijd zal het
gemakkelijk vallen inconsequentiën op te merken en