HomeVolk en staatPagina 40

JPEG (Deze pagina), 703.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

1 i
­ 38
of strafrecht, de middelen te scheppen waardoor het
staatsleven zelf zoo geleidelijk mogelijk zich kan ont- `
wikkelen en wijzigen, maar hij heeft ook te waken
voor een regtvaardige verdeeling van de maatschap-
pelijke productie. Eene van de groote vraagstukken
van onzen tijd is deze: het ideaal te verwezenlijken
dat ieder arbeider, ieder die werkt inderdaad het {
` loon ontvangt van zijne verdienste. Het is blgkbaar ‘
de taak van den staat om dat doel allermeest te
beöogen. De vermeerdering van welvaart of geluk,
de wijze hoe in de behoeften der menschen zal
worden voorzien, moet worden overgelaten aan het
streven der bijzondere personen, maar de wijze hoe I,
het goed wordt vercleelcl is een regtsvraag en die te nl
beslissen is de natuurlijke plicht van den staat.
De staat zorge voor een goede munt, want
daardoor alleen is ieder verzekerd dat de waarde
van zijn arbeid behoorlijk kan worden gemeten. De (
staat zorge voor middelen van vervoer zooveel mo- j
gelijk voor ieder toegankelijk; want daardoor worden ”‘
de voorwaarden waaronder ieder aan de algemeene
productie kan deelnemen althans in een opzicht gelijk
gemaakt. De staat heffe belastingen in de eerste plaats
van ieder, in zoover hh van den vooruitgang der
beschaving en de ontwikkeling van het volksleven
geniet zonder persoonlijke verdienste, want daardoor
geeft de staat aan de gemeenschap terug wat de i
gemeenschap zelve heeft gewrocht, want daardoor