HomeVolk en staatPagina 36

JPEG (Deze pagina), 758.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

34 j
gevonden in den bestuurder van het heelal. Alleen l
i God, als de bron van alle macht, kon de bron
. zijn van alle gezag. Men heeft ook den grond
gezocht in de individualiteit van den mensch. Al-
leen de eenheid zelf, die het laatste element is ·
waaruit de maatschappelijke vereeniging is za1nen­ ` _
gesteld, kan het plegen van geweld regtvaardigen.
En er is meer. Wij gewagen van den Staat als ·
eene openbaring van het volksleven. Maar zün de
natiën dan altijd geweest, wat zg thans zün. Zün ,
er geen Staten zonder nationalen grondslag, geen {
­ natiën waar het staatsleven ontbreekt? Ook dit
moet worden toegegeven. Alle nationaliteiten zün
ontstaan of uit afwijkingen van eene oorspronkelijke pi
eenheid, of uit zamengroeüing van oorspronkelük i
vreemdsoortige deelen. Het Arische ras was ééne G
natie voor de Parzen en Hindoes en Indo­Germanen ‘
hunne büzondere woonsteden hadden gevonden.
Grieken, Romeinen, Slaven, Germanen, waren een- ,
maal een enkele natie. Frankrijk daarentegen is "
ineengesmolten uit verschillende elementen. Amerika
uit volkplantingen ontstaan van schier alle landen
van Europa, vormt toch hoe langer hoe meer eene
groote nationaliteit. Zoo ook verliezen volken hunne
nationale eigenaardigheden. Het volk sterft en de [
overblnvende individuen worden na korter of langer
tüd opgeslorpt door andere machten. De Kelten
en Noormannen zijn geabsorbeerd in de Gallische l
Franschen. De Duitscher loopt meer en meer ge-