HomeVolk en staatPagina 34

JPEG (Deze pagina), 771.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

ook als lid der gemeenschap, volgde uit datzelfde [
rechtsbegrip, dat ieder eveneens naar den rang die al I
hü innam, de verplichting had om het recht van ‘
alle anderen te beschermen en in zäne hoede te
nemen. u
Wanneer nu deze verschillende rechtsbe­ t
sohouwingen overzien, dan springt in het oog als l ik
het ware, dat de verschillende eenzädige opvattin­ ll A `
gen alleen dan hare volle waarde verkrügen, wan- 1
neer allen in een hooger begrip worden zamen- nl
gevat. De Germaansche idee van bescherming der
vrüe persoonlükheid moet worden veredeld door de I i
Grieksche gedachte der harmonie en het begrip dat de `
ware gelükheid vordert, erkenning van ongelnke ver- j J ~
diensten moet worden aangevuld met de waarheid die _
de Romeinen zoo krachtig hebben gevoeld, dat overal
waar het algemeen menschelüke in het maatschappe-
lüke verkeer op den voorgrond treedt, algemeene
regelen kunnen worden gevonden, die voor allen gel- I
den en allen gelijkelük moeten binden. En eindelük
zullen de natiën leeren inzien, dat z§ zelve slechts .
. organen zün van de groote menschengemeensohap, )
en in hare harmonische rechtsontwikkeling zullen {
z§ onwillekeurig hulde doen aan de Indische ge-
dachte van onderworpenheid van het geheele mensch-
dom aan een allen bezielend, maar boven allen *9
verheven beginsel. Inderdaad, deze ineensmelting
van verschillende beschouwing, is meer dan phan­ t
taisie. Die verschillende factoren leven reeds in