HomeVolk en staatPagina 32

JPEG (Deze pagina), 768.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

I
30 l ·
in de maatschappelijke verhoudingen en vonden l" z
eene natuurlüke gelükheid in de eenvormigheid van AL
den abstracten wil. In zoover de mensch wil zün E
allen gelijk en hebben allen daardoor aanspraak ‘
op dezelfde erkenning. Het is bekend dat het Ro-
meinsche recht gedurende den langen tüd van züne
ontwikkeling in voortdurende harmonielbleef met
den vooruitgang van het maatschappelijk verkeer; op
Maar evenzeer dat nimmer het verband en de ana-
logie met het strenge recht geheel werd uit het gi
oog verloren. De Romeinsche juristen trachtten
iederen feitelüken toestand naauwkeurig te ontle­
den, om uit de laatste elementen systematisch za- ’·ï
menhangende rechtsbegrippen zich te vormen en V
rechtsregelen vast te stellen en te verbinden tot i
een volkomen logisch en consequent geheel. gl
In het Germaansche recht kwam eene geheel
nieuwe beschouwing op den voorgrond. Het recht ï
was bescherming der individuele vrüheid, het be-
rustte op de erkenning van den vrijen persoon.
Het was niet zooals in Rome de oppermachtige ,‘
wil die het recht sc/zqat. Het recht ontstaat eerst
wanneer in den persoon gezamenlüke belangen wor- {Il
den gekrenkt. De gemeenschap is als het ware ç
een deel der persoonlükheid, gelük omgekeerd de Q
persoonlüke vrüheid een deel is der gezamenläke {Ii
belangen. Van daar dat het Germaansche rechts- l,
gevoel zich meer dan eenig ander leent tot inwen­ I .
dige organisatie, tot de vorming van familles, ge- H
» ,ä
‘ W
1