HomeVolk en staatPagina 31

JPEG (Deze pagina), 797.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

l
29
van znne znde de inzettingen houdt, aan Mozes en
de profeten verkondigd.
Geheel anders was het recht bn de Grieken en
Romeinen. Griekenland vatte het recht hoofdzakelnk
op als publiek recht. Het privaatrecht treedt geheel
en al op den achtergrond. Men zoekt naar eene har-
monische inrichting van staat en stad, naar een orga·
nische zamenwerking van allen tot het gemeenebest.
De Grieksche idee der gelnkheid was bovenal de
onderwerping van alle individuen aan de noodzake-
lijkheid van aesthetische verhoudingen. In Rome
daarentegen zoekt men het recht in de absolute
gelnkwaardigheid van de menschelnke handelingen.
Men abstraheert van de persoonlnke motieven om in
' alles denzelfden factor terug te vinden. Het recht
erkent het gezag van den idividuelen wil. Bn geen
ander volk is het eigendomsrecht als absolute be­
voegdheid om over een zaak te beschikken zoo ont-
wikkeld als in Rome, treedt in het erfrecht zoozeer
’ het gezag van de beschikkingen der overledenen
op den voorgrond, of hecht men bn de leer der
‘ overeenkomsten zoo zeer aan hetgeen de partnen
werkelijk hebben gewild. Evenals de signatuur van
` het Grieksche recht is harmonie, is die van Rome’s
V recht heerschappn.
Juist door die erkenning van den individu werd
l " het Romeinsche recht veel meer een universeel recht
` dan ooit het recht der Indiërs of der Grieken wor-
den kon. De Romeinen drongen veel dieper door