HomeVolk en staatPagina 28

JPEG (Deze pagina), 760.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

26
men moeten worden gesteld om het verkeer der
burgers te regelen treedt het staatsbestuur te voor-
schijn en doet het volk zich voor als staat. `
Wat is dan het recht dat de staat beschermt,
dat door den staat leeft? Ook hier hoede men
zich voor begripsverwarring. Onder recht verstaat
men veelal alleen de bescherming van personen en
eigendommen en onder rechtsstaat de staat die zijn
taak alleen beperkt tot de handhaving der uitwen-
dige orde. Zoo eenvoudig is echter het begrip van
recht niet te omschräven. Het gaat met het recht
zooals het gaat met den t§d. Allen voelen wat
onrecht is en wat niet. Maar een klare voorstelling
zich te vormen van wat recht is, is allen niet ge-
geven. Toen iemand aan AUGUSTINUS vroeg wat is
de tüd, antwoordde deze vrome wäsgeerz indien
iemand mü vraagt wat tüd is weet ik het niet;
maar indien niemand er mü naar vraagt dan weet
ik het. Hetzelfde zou hij wellicht van het recht
hebben kunnen zeggen. De reden hiervan is, dat
er geen absoluut recht is; evenmin als er is een
absolute tüd of absolute waarde of absolute zwaarte.
Wat recht is wisselt naar de verschillende volken j
en de verschillende perioden van hunne ontwikke-
ling. Voor ieder volk is alleen dat recht, wat gg
overeenkomt met het rechtsgevoel der natie. Maar ï j
dit neemt niet weg dat er te midden van al dat
wisselende en veranderlüke iets is dat bl§ft, het
ideaal dat men altijd tracht te verwezenlüken , waar-