HomeVolk en staatPagina 27

JPEG (Deze pagina), 789.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

25
dient het geweld ook de vrüheid. Rechtmatig ge-
( weld wordt gezag. Welnu, indien dan geweld al-
` leen geoorloofd is, alleen mag toegelaten worden
wanneer het geeischt wordt door het recht, dan is N
het duidelijk dat ook slechts één macht inderdaad i
gezag kan uitoefenen. Tweeërlei recht tusschen
de zelfde personen en over de zelfde zaken is on-
denkbaar. Geweld tegen geweld gebezigd is altüd
de strüd van recht tegen onrecht. En wanneer wij
die organisatie in de maatschappü Staat noemen,
die uit haar aard bevoegd is te bevelen en tot de
, nakoming van die bevelen te dwingen, dan volgt '
j daaruit dat de Staat tevens moet zijn de magt,
V die waakt voor het recht of juister zelf moet zän
de openbaring van het recht. Overal waar de Staat
dwingt, direct door den sterken arm, indirect door
het opleggen van lasten, buiten de spheer van het
recht, wordt geweld gepleegd en overschrüdt de
Staat de grenzen van zün bevoegdheid.
Het staatsleven is alzoo slechts ééne zäde van
het rnke volksleven. De veredeling en volmaking
. van het individuele karakter; de beoefening van
kunst en wetenschap, de inrichting van het huis
en de wijze waarop de individuele persoonlhkheid
T zich afspiegelt in het bestier der aardsche goede-
l ren, godsdienst, taal en zedelijkheid, het geheele
` gezellige verkeer, behooren allen buiten het gebied
l waar de staat zän gezag doet gelden. Alleen waar
· het recht moet gehandhaafd worden of rechtsnor­
kl