HomeVolk en staatPagina 26

JPEG (Deze pagina), 730.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

24
Reeds daarom zal de volkskeuze veelal het nationaal
l karakter miskennen. Doch genoeg. De zamenstel­ 4
. ling der volksvertegenwoordiging is een vraag van
l praktisch staatsbeleid. Het is thans voldoende dat
i dit vaststa dat voor iedere natie die regeering de
gelukkigste is, die het best overeenkomstig het
I volkskarakter bestuurt. Eene natie die dat heeft
p leeren inzien, zal door die zelfkennis voor vele
rampen zijn bewaard. ·
Kennen wij, nu wh weten wat het volk is,
ook den Staat? De Staat beheerscht het geheele
volk, maar daarom nog niet het volk in al zijne ·
levensuitingen. Vragen wij dan op nieuw naar 1
een vast criterium, waaraan w§ den Staat van vr
andere vereenigingen kunnen onderscheiden, dan
A vinden wij zonder moeite dat de Staat de eenige
i vereeniging is die met recht geweld gebruikt. Ge-
’ weld is op zich zelf niet anders dan rechtskrenking,
de inbreuk op de vrüheid van een ander, de groote
g liinderpaal voor iedere ontwikkeling. Alleen wan- _
{ neer het geweld wordt gebezigd tot handhaving
‘ van het recht, wordt het zelf geadeld. Alleen in ·
, dienst van het recht is het geweld een middel van
vooruitgang en beschaving. Alleen door het recht
grijpen. Volkomen ten onrechte. Men vergeet dat in het leven
van ieder van ons, maar bovenal in het volksleven het instinct
een belangrijke factor is. De moeüelükheid van het probleem
der v0rtegc·nxvoo1·<liging ligt hierin, lieden te vinden, die de
inzichten van het volk inderdaad vertolken. `
kl
.