HomeVolk en staatPagina 21

JPEG (Deze pagina), 768.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 29.39 MB

‘i
& 19
u
Inderdaad, alle theoriën die het gezag der meer-
J derheid willen erkennen, omdat haar wil indirect
mag worden beschouwd als de wil van allen, ver-
schuilen zich achter de dubbelzinnigheid van een
woord. Of zal men beweren dat de verslagene de
zege van den vüand wilde? Neen, de individu
gehoorzaamt aan de natie, omdat hij aan haar be-
hoort, evenzeer als aan zich zelf. Het is zün na-
tuurlüke plicht zgn land te dienen. Het gemeene­
best is zün hoogste wet. De natie is soevereine.
{ ‘ `Alleen in dezen zin belooft het vaak mishandelde
begrip der volkssoevereiniteit r§ke zegen. Hoe
j `misleidt men zich wanneer men meent dat door
J het algemeen stemrecht het ideaal der vrüheid
ij wordt bereikt. Volksregeering is evenmin als mo-
Q narchale regeering in zich zelf een schild tegen
{ misbruik en dwang. Boven beide verheft zich in
l hare soevereiniteit de natie en in haar dienst alleen
j zün de burgers vrü. Volkssoevereiniteit in den
l zin van heerschappü der menigte, kleedt het ge-
weld in een schün van billijkheid, maar mist den
l vasten bodem van het recht.
‘ In waarheid is dit het groote beginsel dat zich
ij baan breekt in den nieuweren tüd dat alle regee-
‘ ring moet strekken tot heil der natie, dat alle regee-
ring moet zijn in overeenstemming met de nationale
I rechtsontwikkeling. Een bestuur dat zün gezag mis-
I Q bruikt ten bate van eene enkele klasse, of dat de
welvaart beoogt van een enkel geslacht, is reeds
2*
{ . .